Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Statut Polskiej Rady Ekumenicznej

Wstęp

Polska Rada Ekumeniczna, zwana dalej Radą, jest społecznością Kościołów w niej zrzeszonych, działających na obszarze Państwa Polskiego. Rada pielęgnuje polskie tradycje ekumeniczne, nawiązując do tego nurtu polskiej tradycji, który opowiada się za wolnością, równouprawnieniem i wzajemnym poszanowaniem wyznań. Rada troszczy się o umacnianie atmosfery duchowej sprzyjającej jedności chrześcijan w myśl arcykapłańskiej modlitwy Pana Kościoła „aby wszyscy byli jedno” /Ew. św. Jana 17,21/ oraz zgodnie z zasadami światowego ruchu ekumenicznego.

 I. Charakter i cel Rady

§1

Celem Rady jest duchowe zbliżenie i pielęgnowanie braterskich stosunków między Kościołami, w szczególności między Kościołami zrzeszonymi w Radzie. Cel ten i wynikające z niego działania jest realizowany przez:

 1. szerzenie tolerancji religijnej i wzajemnego poszanowania wierzących należących do różnych wspólnot kościelnych
 2. pogłębianie świadomości ekumenicznej wśród członków różnych Kościołów
 3. prowadzenie i koordynowanie wspólnych programów i studiów nad tematyką ekumeniczną i wyznaniową
 4. tworzenie i utrzymywanie instytutów ekumenicznych, zakładów wychowawczych i pomocy społecznej
 5. promowanie działalności wydawniczej, informacyjnej i dokumentacyjnej w dziedzinie ekumenicznej i wyznaniowej
 6. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów ekumenicznych z Kościołami, narodowymi radami ekumenicznymi, międzynarodowymi i wyznaniowymi organizacjami ekumenicznymi za granicą
 7. troskę o prawa człowieka
 8. umacnianie pokoju społecznego w kraju i w stosunkach międzynarodowych
 9. inicjowanie i realizowanie programów pomocy humanitarnej
 10. wspieranie ruchów proekologicznych w imię poszanowania Boskiego dzieła stworzenia
 11. pośredniczenie w polubownym rozwiązywaniu ewentualnych sporów między Kościołami

§2

 1. Działalnością swoją Polska Rada Ekumeniczna obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 2. Siedzibą organów Rady jest miasto stołeczne Warszawa

§3

Rada posiada osobowość prawną.

II. Członkowie Rady

§4

W skład Rady wchodzą następujące Kościoły:

jako członkowie zwyczajni

oraz:

jako członkowie stowarzyszeni.

§5

Do Rady mogą zostać przyjęte inne Kościoły posiadające osobowość prawną, nauczające, iż zgodnie z Pismem Świętym wyznają wiarę w Trójjedynego Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego oraz uznają Jezusa Chrystusa jako Boga-Człowieka i Zbawiciela.

§6

1. Do wniosku o przyjęcie do Rady, podpisanego przez kierowniczy organ wykonawczy zainteresowanego Kościoła, składanego Zarządowi Rady, powinny być dołączone:

2. Uchwałę o przyjęciu do Rady i wykluczeniu z Rady podejmuje jej Prezydium, a zatwierdza Zgromadzenie Ogólne. Do czasu zatwierdzenia uchwały przyjęty Kościół posiada status członka stowarzyszonego.

§7

 1. O status członka stowarzyszonego Rady mogą ubiegać się chrześcijańskie związki, towarzystwa, instytucje i organizacje. Przy zgłaszaniu wniosku o przyjęcie do Rady właściwe władze organizacji składają jej statut i podają skład personalny jej kierownictwa.
 2. Uchwałę o przyjęciu lub skreśleniu podejmuje Prezydium Rady, a zatwierdza Zgromadzenie Ogólne.

§8

Kościoły członkowskie zachowują w sprawach wewnętrznych i konfesyjnych niezależność od Rady.

III. Prawa i obowiązki członków Rady

§9

Członkowie zwyczajni Rady mają prawo do:

 1. poszanowania tożsamości konfesyjnej
 2. solidarnej, bratniej pomocy w przypadku doznawanych trudności
 3. czynnego i biernego prawa wyborczego na Zgromadzeniach Ogólnych Rady (punkt ten nie dotyczy członków stowarzyszonych)
 4. korzystania z dobrodziejstw ekumenii światowej i krajowej
 5. dzielenia się z Radą informacjami o życiu i pracy własnego Kościoła

§10

Do obowiązków członków zwyczajnych i stowarzyszonych Rady należą:

 1. szerzenie i umacnianie zasady braterstwa i jedności społeczności ekumenicznej
 2. przestrzeganie zasad lojalności i braterstwa we wzajemnych stosunkach
 3. terminowe wnoszenie składek członkowskich w wysokości proponowanej przez Prezydium i zatwierdzonych przez członków na dany rok finansowy
 4. uczestniczenie w działaniach Rady i ekumenii
 5. podporządkowanie się postanowieniom ogólnym Rady, z zastrzeżeniem zawartym w par. 8

IV. Organa Naczelne Rady

§11

Organami Rady są:

 1. Zgromadzenie Ogólne
 2. Prezydium
 3. Zarząd
 4. Komisja Rewizyjna

§12

 1. Zgromadzenie Ogólne składa się z delegacji poszczególnych Kościołów członkowskich, które są wyznaczane przez ich własne organy zwierzchnie.
 2. Rozróżnia się zwyczajne i nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne.
 3. Każdy Kościół członkowski jest reprezentowany przez pięciu delegatów, niezależnie od liczby wiernych. W skład delegacji wchodzą z urzędu zwierzchnicy Kościołów lub ich prawomocni przedstawiciele oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 4. Członkowie stowarzyszeni mają prawo do delegowania po jednym przedstawicielu na Zgromadzenie Ogólne.
 5. Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne jest zwoływane przez Prezydium po upływie pięcioletniej kadencji.
 6. Zgromadzenie Ogólne zwyczajne ma charakter sprawozdawczo-wyborczy. Porządek obrad Zgromadzenia Ogólnego nadzwyczajnego może również przewidywać taki charakter obrad.
 7. O terminie Zgromadzenia Ogólnego zwyczajnego członkowie są zawiadamiani listami poleconymi co najmniej na trzy tygodnie wcześniej, licząc od dnia wysłania zawiadomienia.
 8. Zgromadzenie Ogólne nadzwyczajne zwołuje się w sprawach nie cierpiących zwłoki, na podstawie decyzji Prezydium Rady.
 9. Zawiadomienie o terminie nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego powinno być wysłane co najmniej na 14 dni wcześniej.
 10. Do zawiadomienia o Zgromadzeniu Ogólnym zwyczajnym lub nadzwyczajnym dołącza się porządek obrad.

§13

 1. Do ważności uchwał Zgromadzenia Ogólnego niezbędna jest obecność co najmniej 2/3 liczby delegatów.
 2. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego zapadają zwykłą większością głosów obecnych delegatów, z wyjątkiem uchwał dotyczących zmiany Statutu oraz rozwiązania Rady.
 3. Przy wyborach Zarządu każdy z Kościołów członkowskich ma jeden głos.
 4. Kościoły członkowskie przed przystąpieniem do wyboru członków Zarządu powiadamiają Przewodniczącego Zgromadzenia, który z delegatów, o których mowa w par. 12 ust. 3, został wyznaczony na elektora.
 5. Elektorzy realizują prawo Kościołów członkowskich, o których mowa w par. 13 ust. 3.

§14

Kompetencje Zgromadzenia Ogólnego są następujące:

 1. wybór Przewodniczącego obrad, Sekretarza i jego Zastępcy
 2. wybory Zarządu, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i jej członków
 3. uchwalanie regulaminu obrad i wyborów
 4.  zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium Zarządowi
 5. decyzje w sprawie wszelkich wniosków zgłoszonych przez Kościoły członkowskie, Zarząd, Prezydium lub Komisję Rewizyjną
 6. podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Rady
 7. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów Rady
 8. zatwierdzenie przyjęcia członków Rady lub ich skreślenie zapada zwykłą większością głosów Zgromadzenia Ogólnego

§15

 1. 1. Prezydium Rady stanowią:
  zwierzchnicy Kościołów będących członkami zwyczajnymi lub ich przedstawiciele wyznaczeni imiennie na dane posiedzenie
  członkowie Zarządu
 2. Członkowie stowarzyszeni mają prawo do wydelegowania na obrady Prezydium po jednym przedstawicielu z głosem doradczym.
 3. W obradach Prezydium może uczestniczyć Rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z głosem doradczym.
 4. Prezydium może zaprosić na swe obrady Przewodniczących Oddziałów Regionalnych oraz przedstawicieli Komisji z głosem doradczym.
 5. Obradom Prezydium przewodniczy Prezes lub jeden z Wiceprezesów.
 6. Prezes i Wiceprezesi reprezentują Radę na zewnątrz.

§16

Kompetencje Prezydium są następujące:

 1. ogólny nadzór nad działalnością Rady
 2. przygotowanie wniosków na Zgromadzenie Ogólne
 3. podejmowanie uchwał w sprawie zwoływania Zgromadzenia Ogólnego zwyczajnego i nadzwyczajnego oraz przygotowywanie porządku ich obrad
 4. uchwalanie programów działania Rady
 5. uchwalanie budżetu i wysokości składek członkowskich na dany rok finansowy, a w nagłej potrzebie składek nadzwyczajnych i zmian budżetowych
 6. obsada personalna Biura Rady, a także nadanie mu schematu organizacyjnego i ustalenie zakresu funkcji
 7. przygotowywanie i uchwalanie programów działania
 8. powoływanie, rozwiązywanie i koordynowanie prac Komisji Rady
 9. powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów Regionalnych Rady oraz zatwierdzanie ich Zarządów
 10. pośredniczenie w ewentualnych sporach między członkami Rady
 11. uchwalanie regulaminów nie zastrzeżone dla innych organów Rady

§17

Zarząd składa się z duchownych wybranych przez Zgromadzenie Ogólne w składzie: Prezes, dwóch Wiceprezesów, Sekretarz i Skarbnik.

Członkami Zarządu mogą być wyłącznie zwierzchnicy Kościołów członkowskich lub upełnomocnieni przez nich przedstawiciele tych Kościołów.

Wybór Prezesa Zarządu odbywa się spośród zgłoszonych kandydatów zwykłą większością głosów elektorów.

Po dokonaniu wyboru Prezesa Zarządu odbywa się wybór Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika Zarządu w odrębnym głosowaniu spośród zgłoszonych kandydatów zwykłą większością głosów elektorów.

W przypadku nieuzyskania przez jednego z kandydatów na Prezesa Zarządu większości głosów, przeprowadza się ponowne wybory aż do skutku.

§18

Kompetencje Zarządu są następujące:

 1. wykonywanie uchwał Prezydium
 2. prowadzenie bieżących spraw Rady
 3. opracowywanie projektów regulaminów i wniosków podlegających uchwałom Prezydium
 4. nadzór nad Biurem i finansami Rady
 5. reprezentowanie Rady w kontaktach zewnętrznych

§19

 1. Działalność organizacyjną Zgromadzenia Ogólnego, Prezydium i Zarządu normują regulaminy.
 2. Na Zgromadzeniu Ogólnym delegaci mogą zgłosić wniosek o dokonanie zmian w regulaminach.
 3. Do ważności pisemnych oświadczeń woli Rady wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów.

§20

 1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą co najmniej trzej przedstawiciele Kościołów nie zasiadający w Prezydium i wybrani przez Zgromadzenie Ogólne (par. 14, punkt 2).
 2. Komisja Rewizyjna dokonuje sprawdzenia działalności finansowej Zarządu, kontrolując księgi rachunkowe i stan kasy przynajmniej raz w roku, i składa sprawozdanie o wynikach kontroli Prezydium, które może udzielić absolutorium Zarządowi.
 3. Sprawozdanie za okres pięcioletniej kadencji Rady Komisja Rewizyjna przedstawia do zatwierdzenia Zgromadzeniu Ogólnemu.
 4. Komisja Rewizyjna zgłasza wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu za okres 5 lat.

§21

 1. Rada ma prawo powoływać Oddziały Regionalne – wojewódzkie lub międzywojewódzkie – na tych obszarach, gdzie istnieją i działają parafie (zbory) co najmniej 4 Kościołów członkowskich.
 2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz i Skarbnik Oddziału, wybrani w czasie Zgromadzenia Oddziału, stanowią jego Zarząd.
 3. Wybory Zarządu Oddziału odbywają się co 3 lata.
 4. Zarząd Oddziału zatwierdzany jest przez Prezydium PRE.
 5. Oddziały na swoim terenie dbają o realizację celów Rady (por. par. 1. punkty 1-11).
 6. Oddziały nie mają osobowości prawnej.
 7. Prezydium ma prawo rozwiązać Oddział jeśli:

§22

 1. Prezydium powołuje Komisje:
  a. Wychowania Chrześcijańskiego
  b. Dialogu
  c. Diakonijną
  d. Kobiet
  e. Młodzieżową
  f. Mediów
 2. Prezydium w porozumieniu z Kościołami ustala liczbę, zakres działania i skład osobowy Komisji, w których reprezentowany jest każdy Kościół członkowski.
 3. Komisje wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

V. Zasady funkcjonowania organów Rady

§23

 1. Naczelną zasadą przestrzeganą przez Radę jest dążenie do jednomyślności.
 2. W sprawach, w których nie osiągnięto zgody, decyzje są podejmowane zwykłą większością głosów.
 3. Rada wypowiada się w imieniu Kościołów członkowskich tylko za ich zgodą.

VI. Sprawy majątkowe

§24

 1. Fundusze Rady pochodzą z:
  a. składek członkowskich Kościołów oraz członków stowarzyszonych Rady
  b. dotacji dla Rady pochodzących od członków lub innych instytucji
  c. ofiar, darowizn i zapisów oraz innych dochodów niestałych
  d. dochodów z majątku
  e. subwencji ze Światowej Rady Kościołów, Konferencji Europejskich Kościołów, światowych organizacji wyznaniowych oraz bratnich Kościołów z kraju i zagranicy.
 2. Fundusze Rady nie mogą być użyte na cele niezgodne z działalnością statutową Rady.
 3. Do ważności zobowiązań finansowych i majątkowych potrzebne są podpisy Prezesa lub jednego z Wiceprezesów i Skarbnika.

VII. Postanowienia końcowe

§25

 1. Członkostwo w Radzie ustaje, gdy Kościół członkowski lub członek stowarzyszony zgłosi wystąpienie z Rady w formie pisemnej deklaracji podpisanej przez właściwy organ wykonawczy. Decyzja taka nie zwalnia jednak z obowiązku uiszczenia składek należnych do daty wystąpienia.
 2. Członkostwo w Radzie ustaje na podstawie skreślenia z listy członków w przypadku działania danego Kościoła lub członka stowarzyszonego na szkodę Rady.
 3. Decyzja o skreśleniu należy do Prezydium Rady i wymaga zatwierdzenia przez Zgromadzenie Ogólne.
 4. Kościół członkowski lub członek stowarzyszony opuszczający Radę w wyniku wystąpienia lub skreślenia, nie może wnosić żadnych pretensji majątkowych do Rady.
 5. Członkostwo Kościoła lub członka stowarzyszonego zostaje zawieszone do czasu Zgromadzenia Ogólnego, jeśli nie płaci składek przez 2 lata.

§26

Do zmiany statutu wymagana jest kwalifikowana większość 3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 delegatów Zgromadzenia Ogólnego.

§27

 1. Uchwała o rozwiązaniu Polskiej Rady Ekumenicznej może nastąpić na wniosek Prezydium kwalifikowaną większością 3/4 głosów przy obecności na Zgromadzeniu Ogólnym co najmniej 2/3 delegatów.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Rady, Zgromadzenie Ogólne powołuje 5-osobową Komisję Likwidacyjną. Zgromadzenie Ogólne podejmuje jednocześnie decyzję o przeznaczeniu majątku Rady na określone cele.

§28

Z chwilą uchwalenia niniejszego Statutu przez Zgromadzenie Ogólne traci moc obowiązującą dotychczasowy Statut z dnia 20 września 1996.