Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Współpraca ponad granicami Unii Europejskiej

Europa jest większa niż Unia Europejska. Stwierdzenie to znajduje odzwierciedlenie w działaniach Kościołów Polskiej Rady Ekumenicznej. Jest ono motywem współpracy z krajami na wschód od Polski, ponad granicami Unii Europejskiej.

W roku 1996 w ramach działalności Komisji Kontaktów między Polską Radą Ekumeniczną a Kościołem Ewangelickim Niemiec powstał projekt „Pojednanie w Europie. Zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech”. Ścisła współpraca w ramach tego projektu rozwija się od II Europejskiego Ekumenicznego Zgromadzenia Kościołów w Grazu w 1997 r.

Głównym celem projektu jest budowanie wzajemnego zrozumienia i dobrej współpracy ekumenicznej ponad wszelkimi podziałami wyznaniowymi, kulturowymi i narodowymi. Cel ten jest realizowany poprzez organizację spotkań, konferencji, seminariów, wyjazdów studyjnych i konsultacji.

Szczególną wartością projektu „Pojednanie w Europie” jest nie tylko jego ekumeniczny, ale także międzynarodowy charakter. Uczestniczą w nim Kościoły Ewangelickie, Prawosławne, Rzymskokatolicki i Greckokatolicki z czterech krajów: Ukrainy, Białorusi, Niemiec i z Polski.

Podczas polskiej prezydencji w Unii Europejskiej Polska Rada Ekumeniczna w ramach realizowanego projektu planuje nawiązanie bliższej współpracy z Kościołami w Rosji, szczególnie z Rosyjskim Kościołem Prawosławnym.

W październiku 2011 r. Polska Rada Ekumeniczna we współpracy z Chrześcijańską Akademią Teologiczną organizuje w Warszawie sympozjum naukowe na temat „Pojednanie narodów w Europie Środkowo-Wschodniej na tle historii Kościołów”.

W listopadzie 2011 r. Polska Rada Ekumeniczna organizuje w Mińsku na Białorusi międzynarodową ekumeniczną konferencję na temat „Współpraca Kościołów z organizacjami niekościelnymi”.

Rozwijając współpracę i troszcząc się o pojednanie na wschodzie, pozostajemy w stałym dialogu z partnerami w innych częściach Europy. Polska Rada Ekumeniczna uczestniczy m.in. w rozmowach na temat powstającego w Berlinie Centrum Przeciwko Wypędzeniom.

Zobacz też: projekt „Pojednanie w Europie. Zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech”