Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Abp Jeremiasz ponownie prezesem PRE

12 września 2011

Prezes PRE abp Jeremiasz i członkowie Prezydium podczas Zgromadzenia Ogólnego (fot. Michał Karski)

Podczas Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Rady Ekumenicznej po raz trzeci wybrano abp. Jeremiasza z Kościoła Prawosławnego na prezesa Rady. – W nowej kadencji szczególną uwagę będę chciał zwrócić na bardziej intensywną pracę w ramach komisji PRE, stały dialog teologiczny oraz podkreślanie wielokonfesyjności i wielokulturowości Polski – powiedział po wyborze prawosławny hierarcha.

Zgromadzenie Ogólne Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) odbyło się 12 września w Centrum Luterańskim w Warszawie. Przybyli na nie przedstawiciele wszystkich siedmiu Kościołów członkowskich PRE: Chrześcijan Baptystów, Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Metodystycznego, Ewangelicko-Reformowanego, Polskokatolickiego, Starokatolickiego Mariawitów oraz Prawosławnego. Obecni byli wszyscy zwierzchnicy Kościołów, członkowie Zarządu PRE z prezesem abp. Jeremiaszem na czele, a także reprezentanci członków stowarzyszonych Rady: Towarzystwa Biblijnego w Polsce oraz Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików.

Obrady rozpoczęły się od krótkiego nabożeństwa ekumenicznego, podczas którego rozważanie wygłosił bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. W liturgii czynnie uczestniczyli również zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego bp Marek Izdebski oraz zwierzchnik Kościoła Starokatolickiego Mariawitów bp Ludwik M. Jabłoński, a błogosławieństwa końcowego udzielił prawosławny metropolita Warszawy i całej Polski abp Sawa.

Sprawozdania i dyskusja

Zgromadzenie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. W tym roku kończy się pięcioletnia kadencja obecnego Zarządu PRE. Swoje sprawozdanie z tego okresu przedstawił prezes Rady abp Jeremiasz. Omówił w nim zarówno krajową, jak i międzynarodową działalność PRE. Wyraził radość z reaktywowania komisji wspólnej rządu i PRE. Przypomniał spotkania z przedstawicielami władz państwowych, m.in. z prezydentem Bronisławem Komorowskim, ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim oraz Pełnomocniczką Rządu ds. Równego Traktowania minister Elżbietą Radziszewską.

Prawosławny hierarcha podkreślił dobrą współpracę Polskiej Rady Ekumenicznej i Towarzystwa Biblijnego w Polsce. – Święta Biblii należą do ważnych wydarzeń ekumenicznych, ale też katechetycznych – zauważył. Mówił też o konieczności intensyfikacji prac w komisjach statutowych Rady. – Jedne komisje działają dobrze, ale niektóre mają problemy z obsadą personalną – ubolewał. Z zadowoleniem poinformował natomiast o utworzeniu w zeszłym roku piętnastego oddziału regionalnego Rady – w Świętokrzyskiem.

Mówiąc o współpracy z Kościołem Rzymskokatolickim prezes PRE zwrócił uwagę, że ma ona miejsce zarówno na szczeblu centralnym – w ramach Komisji ds. Dialogu, jak i regionalnym. Zauważył, że Polskiej Radzie Ekumenicznej i Kościołowi Rzymskokatolickiemu nie udało się przygotować wspólnych oświadczeń w niektórych sprawach. Tym niemniej obie strony w ostatnim czasie organizowały razem konferencje naukowe. Prowadzone są też końcowe rozmowy na temat wspólnego dokumentu dotyczącego małżeństw o różnej przynależności wyznaniowej.

Abp Jeremiasz mówił również o wielu innych działaniach PRE. Jak zauważył, jednym z projektów Rady – „Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech” – zainteresowało się Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Polska Rada Ekumeniczna przygotowała swój program działań w czasie prezydencji Polski w Unii Europejskiej, a także planuje zorganizowanie opieki duszpasterskiej dla kibiców podczas Euro 2012.

Po wystąpieniu prezesa sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił ks. Roman Lipiński z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Następnie odbyła się dyskusja. Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego bp Edward Puślecki zwrócił uwagę, że polskie środowiska ekumeniczne powinny poświęcić więcej uwagi na refleksję nad dokumentami światowego dialogu ekumenicznego, między innymi wypracowanymi przez Światową Radę Kościołów. Z kolei bp Zdzisław Tranda z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego ubolewał nad małym zainteresowaniem w Polsce Kartą Ekumeniczną, która została podpisana 10 lat temu. Po dyskusji delegaci udzielili w głosowaniu absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Wybory nowych władz

Podczas Zgromadzenia wybrano władze Polskiej Rady Ekumenicznej na nową pięcioletnią kadencję. Prezesem Rady po raz trzeci z rzędu został abp Jeremiasz z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, ordynariusz Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej tego Kościoła, a także rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Delegaci wybrali też pozostałych członków Zarządu: wiceprezesami PRE zostali bp Jerzy Samiec (zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego) oraz bp Wiktor Wysoczański (zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego), sekretarzem bp Edward Puślecki (zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego), zaś skarbnikiem bp Marek Izdebski (zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego). Ponadto wybrano pięcioosobową Komisję Rewizyjną.

Abp Jeremiasz w krótkim wystąpieniu po wyborze wskazał na wyzwania nowej kadencji. Zwrócił uwagę na potrzebę intensyfikacji prac w ramach komisji statutowych Polskiej Rady Ekumenicznej. Jego zdaniem Rada powinna prowadzić stałą pracę teologiczną. Zaproponował, aby zająć się kwestią istoty Kościoła. Ponadto w ramach pracy teologicznej konieczne jest dokończenie prac nad dokumentem dotyczącym małżeństw o różnej przynależności wyznaniowej oraz przygotowanie wspólnego listu pasterskiego na temat ochrony środowiska. – Powinniśmy też podkreślać wielokonfesyjność i wielokulturowość Polski – powiedział abp Jeremiasz.

PRE

Fotorelacja ze Zgromadzenia Ogólnego PRE

____________________Arcybiskup Jeremiasz

Abp Jeremiasz (Jan Anchimiuk) urodził się 3 października 1943 r. w Odrynkach na Białostocczyźnie. Jest duchownym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, od 1983 r. Arcybiskupem Wrocławskim i Szczecińskim. Ukończył teologię w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Studiował również w Moskiewskiej Akademii Teologicznej z siedzibą w Zagorsku (obecnie Siergijew Posad) oraz na Wydziale Teologii Ewangelickiej w Zurychu.

Od lat jest zaangażowany w ruch ekumeniczny. Na swoim gruncie lokalnym, we Wrocławiu, przyczynił się do rozwoju projektu zwanego Dzielnicą Wzajemnego Szacunku (lub Dzielnicą Czterech Świątyń), czyli współpracy pomiędzy parafiami katolicką, luterańską, prawosławną i gminą żydowską. Od 1982 r. jest członkiem międzywyznaniowego zespołu tłumaczy Nowego Testamentu. W 2001 r. został wybrany na prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej. Od 2001 r. współprzewodniczy Komisji ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej. Z ramienia Kościoła Prawosławnego wchodzi w skład Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego w Polsce, gdzie pełni funkcję zastępcy przewodniczącego.

Abp Jeremiasz uczestniczył w wielu międzynarodowych spotkaniach i konferencjach ekumenicznych – Konferencji Kościołów Europejskich, a także w Zgromadzeniach Ogólnych Światowej Rady Kościołów. W latach 1975-91 zasiadał w Komitecie Naczelnym ŚRK.

Od 1968 r. pracuje naukowo (zajmuje się biblistyką) w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie; jest profesorem tej uczelni, a w latach 1996-2002 i ponownie od 2008 r. także jej rektorem.

fot. Michał Karski