Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

pnwm logo

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) jest pierwszą dwunarodową, polsko-niemiecką organizacją, posiadającą osobowość prawną organizacji międzynarodowej. Utworzona została w 1991 roku przez rządy Polski i Niemiec, które w formie umowy międzynarodowej przekazały PNWM swoje kompetencje w zakresie wspierania polsko-niemieckiej wymiany młodzieży.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży dofinansowuje spotkania, praktyki, programy specjalistyczne i inne, w których biorą udział młodzi ludzie z Polski i Niemiec. Chce w ten sposób polepszać wzajemne zrozumienie, przezwyciężać uprzedzenia i wspierać proces pojednania między Polakami i Niemcami. Popiera młodych ludzi z Polski i Niemiec angażujących się wspólnie na rzecz wolnej Europy.

Polska Rada Ekumeniczna jest jednostką centralną, koordynującą współpracę finansową i programową grup młodzieżowych obu krajów wywodzących się z kręgów kościelnych.

Wnioski strony polskiej o dofinansowanie takich projektów składane są w Biurze Rady do opracowania, a po ich pozytywnym rozpatrzeniu, w formie wniosku zbiorczego przesyłane są do Poczdamu, gdzie mieści się siedziba PNWM. Wniosek powinien być złożony w terminie do końca lutego w roku kalendarzowym, w którym projekt ma być zrealizowany, nie później niż na 3 miesiące przed rozpoczęciem wspólnego projektu. Biuro Polskiej Rady Ekumenicznej odpowiada za prawidłową realizację programu i zgodne z regułami fundacji rozliczenie finansowe. Warunkiem przyznawania dotacji jest rzeczywiste spotkanie, tzn. młodzież z obu krajów musi wspólnie brać udział w realizacji całości programu.

Pobierz nowy formularz wniosku:
Przykłady programów, na które PNWM może udzielać dotacji za pośrednictwem Polskiej Rady Ekumenicznej:
PNWM nie może dotować następujących programów:
Jakie warunki muszą być spełnione?

Jednocześnie informujemy, że przekazywanie przyznanej dotacji odbywa się po całkowitym rozliczeniu projektu w I kwartale kolejnego roku, zgodnie z regulaminem finansowym Fundacji. Środki przekazujemy wówczas, gdy podmiot składający wniosek spełnił wszystkie wymagane kryteria, przesłał w terminie dokumenty rozliczeniowe do jednostki centralnej (czyli PRE) oraz zostały one uznane przez Biuro PNWM w Poczdamie.

Aby uzyskać dofinansowanie należy przesłać na adres Biura Rady po zakończeniu imprezy następujące dokumenty rozliczeniowe:

  1. Lista uczestników wraz z ich podpisami według wzoru PNWM (nazwisko, adres, wiek, podpis, data i miejsce spotkania). Każdy uczestnik powinien potwierdzić swój udział w programie własnoręcznym podpisem. Lista ta powinna zostać również zatwierdzona przez osoby z Polski i Niemiec odpowiedzialne za program. pobierz formularz (pdf)
  2. Faktycznie zrealizowany program. pobierz formularz (pdf)
  3. Załącznik do decyzji o dofinansowaniu (wg załącznika PNWM – C8). pobierz formularz (pdf)
  4. Udokumentowanie ewentualnej wypłaty dotacji na tłumaczenie towarzyszące (oryginał rachunku).
  5. Sprawozdanie. pobierz formularz (pdf)
  6. Informację o rzeczywistych wpływach i wydatkach – należy podać koszty łączne, wkład własny, rozliczoną dotację PNWM (wraz z oryginałami lub kopiami rachunków) i inne dotacje. Pożądane jest sumaryczne zestawienie wydatków.
  7. Kopię dokumentu stwierdzająca osobowość prawną wnioskodawcy (o ile taka nie została już złożona).

Informujemy również, że w razie, gdy dany projekt nie odbędzie się, podmiot odpowiedzialny za program zobowiązany jest do poinformowania o tym Polską Radę Ekumeniczną.

Więcej informacji na stronie internetowej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży www.pnwm.org.