Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Relacje są fundamentem Światowej Rady Kościołów

6 września 2022 Relacje są fundamentem Światowej Rady Kościołów

Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady Kościołów w Karlsruhe. Wybory prezydentów ŚRK. Drugi od lewej bp Marcin Hintz z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce

 

W Karlsruhe trwa Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady Kościołów. Pierwsze dni obrad relacjonuje delegat Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce i przewodniczący Gdańskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej bp Marcin Hintz.

Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady Kościołów (SRK) rozpoczęło się 31 sierpnia i potrwa do 8 września. Jego hasło przewodnie brzmi: „Miłość Chrystusa prowadzi świat do pojednania i jedności”. W Karlsruhe obecni są delegaci polskich Kościołów członkowskich ŚRK: ks. Artur Aleksiejuk (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny), bp Marcin Hintz (Kościół Ewangelicko-Augsburski) i ks. Krzysztof Pikulski (Kościół Polskokatolicki).

Pierwsze dni Zgromadzenia relacjonuje bp Marcin Hintz:

31 sierpnia

W pierwszym dniu Zgromadzenia w Karlsruhe obrady prowadziła dr Agnes Abuom z Keni, moderatorka Komitetu Naczelnego ŚRK. Jest to pierwsza kobieta na tym stanowisku, wybrana podczas Zgromadzenia w 2013 r. w Pusan. Komitet Naczelny ŚRK składa się ze 150 osób wybranych przez Zgromadzenie Ogólne i jest najwyższym organem ŚRK między Zgromadzeniami.

– Relacje są fundamentem Światowej Rady Kościołów – stwierdziła w przemówienie wstępnym zastępczyni moderatora Komitetu Naczelnego ŚRK bp Mary Ann Swenson ze Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego w Stanach Zjednoczonych, charakteryzując działalność ŚRK w czasie pandemii COVID-19. Bp Swenson mówiła o potrzebie świadectwa w przezwyciężaniu rasizmu, niesprawiedliwości rasowej i homofobii.

Drugi zastępca moderatora, metropolita Nifon z Kościoła Prawosławnego Rumunii, wprowadził uczestników do sprawozdań władz Rady.

Agnes Abuom przedstawiła Raport Komitetu Naczelnego „Razem składać świadectwo o współczującej miłości Chrystusa”, odnosząc się do sytuacji Kościołów w czasie pandemii oraz działalności ŚRK w ramach Pielgrzymki Sprawiedliwości i Pokoju.

Ks. prof. Ioan Sauca, p.o. sekretarza generalnego ŚRK, przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności. Mówił, że wypracowana na Zgromadzeniu w Pusan w 2013 r. Pielgrzymka Sprawiedliwości i Pokoju, jako aktualny paradygmat ekumenizmu, powinna przekształcić się w pielgrzymkę pojednania i jedności. Wspomniał też o relacjach teologicznych z przedstawicielami judaizmu i islamu.

Ks. Sauca bezpośrednio odniósł się do wojny w Ukrainie (w Zgromadzeniu udział biorą prawosławni z Rosji i Ukrainy). W działaniach ŚRK wskazał również zaangażowanie na rzecz ochrony ludności palestyńskiej na terenie państwa Izrael. Wskazał, że pierwszoplanowym zadaniem chrześcijan jest promocja zrównoważonego rozwoju.

Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier, członek Kościoła ewangelickiego, który przez wiele lat zaangażowany był w działalność Ewangelickich Dni Kościoła, odniósł się w swoim wystąpieniu do symboliki logo Zgromadzenia, które zawiera symbole koła, drogi, krzyża oraz gołębia. Obrazy te odnoszą się do pojęć jedności, wspólnej wędrówki, cierpienia, świadectwa oraz pokoju. Szczególne słowa wsparcia skierował do delegatów i uczestników z Ukrainy. Poruszył także kwestie związane z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem.

Premier Landu Badenii-Wirtenbergii Winfried Kretschmann, zaangażowany rzymski katolik i członek Partii Zielonych, w słowie skierowanym do uczestników skoncentrował się na wojnie w Ukrainie, a zwłaszcza na niemożliwości uzasadnienia agresji jednego państwa na drugie wiarą chrześcijańską. Wskazał również na różne akcenty w przeżywaniu wiary formułowane w rodzinach konfesyjnych: katolickiej, ewangelickiej, prawosławnej i ewangelikalnej.

Głos na forum Zgromadzenia zabrali również przedstawiciele Centralnej Rady Żydów oraz Rady Muzułmanów w Niemczech.

Od nowego roku sekretarzem generalnym Światowej Rady Kościołów będzie prezbiterianin ks. prof. Jerry Pillay z RPA. Zgromadzenie wybierze 8 prezydentów regionów funkcjonujących w ramach Rady.

1 września

Drugi dzień obrad Zgromadzenia Ogólnego ŚRK rozpoczął się spotkaniem modlitewnym pod wielkim namiotem.

Następnie odbyła się sesja plenarna. Podczas sesji uczestnicy Zgromadzenia Ogólnego obejrzeli film z pozdrowieniami prawosławnego patriarchy Konstantynopola Bartłomieja. Pozdrowienia ze strony Kościoła Rzymskokatolickiego wygłosił kard. Kurt Koch, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Krótko nakreślił relacje Kościoła Rzymskokatolickiego ze Światową Radą Kościołów. Wskazał zwłaszcza na współpracę swego Kościoła z Komisją Wiara i Ustrój ŚRK, w tym na wspólne dokumenty wypracowane w ostatnich kilkudziesięciu latach. Kard. Koch odczytał też list papieża Franciszka adresowany do uczestników Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołów.

Następnie uczestnicy wysłuchali referatów wprowadzających w tematykę dnia: „Celem miłości Boga do całego stworzenia jest pojednanie i jedność”. Referentami byli biskupi z tradycji prawosławnej i orientalnej, których wystąpienia były komentowane przez przedstawicieli ludów rdzennych.

Kolejnym punktem obrad były studia biblijne zorganizowane w kilkudziesięciu trzydziestoosobowych grupach. Celem pracy w grupach było odniesienie się biblijne do treści wykładów i tematyki dnia. Przedstawiciele różnych tradycji kościelnych z całego świata dzielili się refleksjami dotyczącymi kwestii ekologicznego zaangażowania swoich Kościołów.

Po południu podczas sesji roboczej, najpierw miały miejsce retrospekcje. Pozdrowieni zostali poprzedni sekretarze generalni Rady, aktualni prezydenci oraz nowo wybrany sekretarz – ks. Jerry Pillay z RPA. Następnie moderatorzy Rady odnieśli się do kwestii proceduralnych, podkreślając, że tradycją pracy ŚRK jest podejmowanie decyzji w drodze konsensusu. W dyskusji poruszano sprawy organizacyjne, odnoszono się do kwestii zbliżających się wyborów, ale również do treści raportów moderatora oraz sekretarza generalnego.

Wieczorem miały miejsce spotkania w gronie rodzin konfesyjnych. Delegat Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce bp Marcin Hintz wziął udział w pracach grupy luterańskiej.

2 września

Jak każdego dnia, uczestnicy Zgromadzenia spotkali się na porannym nabożeństwie w namiocie.

Piątkowa sesja plenarna poświęcona została problematyce Europy, a biblijnym punktem odniesienia i inspiracją teologiczną była przypowieść o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10,25–37).

Sesję otworzyło przemówienie wygłoszone przez p.o. sekretarza generalnego ŚRK ks. Ioana Saucę, który w mowie wstępnej powiedział, że tematem obrad jest Europa, ale tak naprawdę uwaga uczestników ma skupić się na sytuacji w Ukrainie i wojnie, która ma miejsce w tym kraju. W Instytucie Ekumenicznym w Bossey, w którym wykłada ks. prof. Sauca, studiują studenci z różnych Kościołów prawosławnych w Ukrainie, znajdujących się ze sobą od lat w permanentnym sporze. – Możemy osiągnąć postęp tylko wtedy, jeśli będziemy szli wspólnie – powiedział ks. Sauca. Słowa te wywołały aplauz uczestników.

Po tym wystąpieniu słowo do uczestników skierowała prof. Azza Karan, sekretarz generalna ruchu Religie na rzecz Pokoju (Religions for peace), który prowadzi swoją aktywność od 1970 r. Podkreśliła, że jako muzułmanka wierzy, iż miłość Chrystusa, która jest tematem Zgromadzenia, obejmuje także i ją i że szczególną misją wspólnot religijnych jest działanie na rzecz pokoju.

Wykłady teologiczne przedstawili teologowie związani ze zantagonizowanymi ze sobą Kościołami w Ukrainie: arcybiskup czernihowski i nieżyński Eustraty z Kościoła Prawosławnego Ukrainy oraz prof. Sergiej Bortnyk z Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego. Obydwaj referenci wskazali na cierpienie ludności cywilnej Ukrainy, zaangażowanie Kościoła w budowanie wsparcia oraz podziękowali za ogromne wsparcie, jakie otrzymali od Kościołów Europy i świata.

Po wykładach odbyła się dyskusja, którą prowadził abp Anders Wejryd, jeden z ośmiu prezydentów ŚRK (okręg Europa). W kilku rozmowach wzięli udział przedstawiciele młodzieży z Ukrainy oraz Kościołów Europy, które od lat prowadzą wsparcie na rzecz migrantów i uchodźców.

W żadnym z wystąpień nie przywołano pomocy humanitarnej prowadzonej przez polskie Kościoły i społeczeństwo obywatelskie.

Jedynym polskim akcentem dnia było plenarne studium biblijne poprowadzone przez teologa z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego prof. Krzysztofa Mielcarka na temat przypowieści o miłosiernym Samarytaninie.

Po południu delegaci spotkali się na sesji roboczej dotyczącej głównie przygotowań do wyborów 150 członków Komitetu Naczelnego ŚRK. Kościoły zgłosiły 178 kandydatów, w tym zgodnie z parytetami ŚRK: 22 proc. z Kościołów prawosławnych, 9 proc. młodzieży, 38 proc. kobiet, 28 proc. świeckich oraz 3 proc. przedstawicieli ludów rdzennych.

Kolejnym punktem programu były prace zespołów konwersacji ekumenicznych oraz równolegle prowadzone warsztaty tematyczne.

Ostatnich punktem trzeciego dnia były zgromadzenia regionalne w ośmiu regionach Rady.

Sobota, czwarty dzień obrad, poświęcona ma być relacjom delegatów i uczestników towarzyszących z Kościołami gospodarzami Zgromadzenia oraz pracom roboczym w zespołach stałych ŚRK. Niedziela to spotkania delegatów z lokalnymi parafiami na nabożeństwach i rozmowach.

5 września

Po weekendowej przerwie w obradach plenarnych, przeznaczonej na spotkania z lokalnymi parafiami i wspólnotami religijnymi, delegaci i obserwatorzy powrócili do wykonywania statutowych zadań Zgromadzenia.

Podczas porannego nabożeństwa w namiocie modlitw uczestnicy Zgromadzenia byli prowadzeni przez grupę chrześcijan wywodzących się z rdzennych ludów z wszystkich kontynentów. Nabożeństwo miało bardzo emocjonalny charakter i kierowało myśli uczestników na troskę o stworzenie.

Podczas sesji tematycznej pozdrowienia od przedstawicieli tradycji zielonoświątkowych przekazał ks. William Wilson, przewodniczący Światowej Konferencji Zielonoświątkowej. Ks. Wilson wskazał na relacyjny charakter jedności, który wynika z pierwotności wymiaru jedności człowieka z Jezusem. W postpandemicznym świecie chaosu tak ważne jest zwiastowanie całemu światu Jezusa Chrystusa. Słowa pozdrowień w imieniu Światowego Aliansu Ewangelicznego, którego członkiem jest Alians Ewangeliczny w RP, wygłosił bp Thomas Schirmacher. W imieniu ŚRK głos zabrał sekretarz generalny ks. Ioan Sauca, który podkreślił zbliżenie z zielonoświątkowcami, jakie nastąpiło w ostatnich latach, oraz znaczenie Globalnego Forum Chrześcijańskiego dla rozwoju tych relacji.

Wprowadzenie w refleksję teologiczną na temat „Afirmacja całości życia” miało formę biblijnego performance’u, który miał uprzytomnić uczestnikom duchową ślepotę świata wobec Bożego stworzenia. Był to zupełnie inny model sesji tematycznej: bez wykładów, lecz z muzyką, tańcem i wypowiedziami – świadectwami panelistów z regionów świata, gdzie wielu chrześcijan z ludów rdzennych pielęgnuje tradycje życia w pełnej zgodności z przyrodą. Uczestnicy dyskusji wielokrotnie podkreślali różnice między europejską epistemologią kognitywistyczną a afrykańską i pacyficzną epistemologią przeżycia. Przywołano również raport końcowy ze zgromadzenia przygotowawczego młodzieży, który pokazuje jej zaangażowanie, a zarazem brak wiary w możliwość zmiany świata.

Podczas dyskusji w kilkudziesięciu grupach domowych odnoszono się do świadectw z sesji tematycznej oraz do biblijnego tekstu uzdrowienia niewidomego z Ewangelii Jana 9,1–12.

W czasie sesji plenarnej delegaci otrzymali wyniki konsultacji prowadzonych przez Komitet Nominacyjny, mających na celu wyłonienie w drodze konsensusu 150 członków Komitetu Naczelnego ŚRK, który będzie najwyższą władzą Rady do następnego Zgromadzenia Ogólnego w roku 2030. Wyłoniono również 6 prezydentów regionów ŚRK (Afryka, Azja, Karaiby i Ameryka Łacińska, Europa, Ameryka Północna, Pacyfik) oraz 2 prezydentów rodziny konfesyjnej prawosławnej i orientalnej. Na prezydentkę regionu Europy wybrano ks. prof. Susan Durber ze Zjednoczonego Kościoła Reformowanego Wielkiej Brytanii.

Po przeprowadzeniu procedury wyborczej uczestnicy udali się na dyskusje w grupach, zwane „konwersacjami ekumenicznymi”, oraz na warsztaty tematyczne.

Na zakończenie dnia odbyło się wieczorne nabożeństwo w namiocie.

bp Marcin Hintz

 

Czytaj:

 

Zobacz też: Światowa Rada Kościołów