Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Powstrzymać zmiany klimatyczne

9 grudnia 2009

W Kopenhadze trwa międzynarodowy szczyt klimatyczny. Światowa Rada Kościołów wzywa do szybkich i natychmiastowych działań na rzecz zatrzymania zmian klimatycznych.

Specjalny list w tej sprawie do wszystkich Kościołów członkowskich Światowej Rady Kościołów (ŚRK), a także innych organizacji z nią związanych skierował sekretarz generalny Rady ks. dr Samuel Kobia. Zwraca on uwagę na niekorzystne efekty globalnego ocieplenia, które najbardziej dotykają biedne rejony świata. Przypomina także, że ŚRK już od 1988 r. ma swój program odnoszący się do zmian klimatycznych. Proponuje Kościołom i chrześcijanom kilka akcji, które mogą wesprzeć działania na rzecz zatrzymania tych niekorzystnych trendów.

Kampania „Countdown to Copenhagen” wzywa uczestników konferencji w Kopenhadze do sprawiedliwej i skutecznej konwencji klimatycznej. Druga akcja zachęca do uderzenia 350 razy w kościelne dzwony 13 grudnia o godz. 15:00, dając w ten sposób wyraz swojego zatroskania o klimat. Liczba 350 symbolizuje górną granicę cząsteczek CO2, która nie może być przekroczona jeśli chcemy uniknąć klimatycznej katastrofy. Ponadto ŚRK zachęca chrześcijan do modlitw i podejmowania innych inicjatyw, które mogą się przyczynić do zatrzymania zmian klimatycznych.

Poniżej publikujemy list ks. dr. Samuela Kobii.

___________________________

Kościoły Członkowskie

Światowej Rady Kościołów

Członkowie Komitetu Naczelnego

Rady Stowarzyszone

Światowe Wspólnoty i Organizacje Chrześcijańskie

Międzynarodowe Organizacje Ekumeniczne

Zachowanie stworzenia i inicjatywy przeciwko zmianom klimatu

Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie!

Serdeczne pozdrowienia z Genewy: „Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca i Pana, Jezusa Chrystusa” (Rz 1,7).

Zmiana klimatu stała się jednym z największych wyzwań, przed jakimi stoi dziś ludzkość. Zmiany ilości i miejsca opadów, straszne susze, bezprecedensowe powodzie, rosnąca siła i częstotliwość huraganów, cyklonów i tajfunów, topniejące lodowce, lody Antarktyki i Arktyki są wyraźnymi znakami tego kryzysu. Biedne, pokrzywdzone społeczności i państwa są już dziś głównymi ofiarami. Kościoły i regionalne organizacje ekumeniczne podejmują różne działania  przeciwko tym zjawiskom.

Konferencja (COP) Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, która w grudniu 2009 r. odbędzie się w Kopenhadze, będzie miała decydujące znaczenie, ponieważ wspólnota narodów musi uzgodnić nowe reguły na kolejne lata, począwszy od 2012 r., kiedy to Protokół z Kioto straci swoją ważność.

Światowa Rada Kościołów intensywnie zajmuje się już od dziesięcioleci wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatu. W 1988 r. wprowadziła program odnoszący się do zmian klimatu, który opierał się od połowy lat 70. na pomocy społecznościom, które mogą przetrwać. W ostatnich latach ŚRK wyraziła swoje stanowisko w deklaracji z okazji 10-lecia podpisania Protokółu z Kioto (przyjętego przez Komitet Wykonawczy ŚRK we wrześniu 2007 r.), w punkcie protokółu w sprawie globalnego ocieplenia i zmian klimatu (przyjęty przez Komitet Naczelny ŚRK w lutym 2008 r.) i deklarację w sprawie „eko-sprawiedliwości” i „ekologicznych win” (przyjęta przez Komitet Naczelny ŚRK na początku września 2009 r.), jak również przez deklaracje podpisane podczas konferencji COP.

W nawiązaniu do deklaracji ŚRK chciałbym zachęcić Kościoły do podjęcia konkretnych działań w celu ukazania zaangażowania Kościołów chrześcijańskich i całego ruchu ekumenicznego, co będzie symbolicznym potwierdzeniem naszego odpowiedzialnego stosunku wobec stworzenia.

  • Weźcie udział w „Countdown to Copenhagen” i podpiszcie kopenhaską odezwę Kościołów!

ŚRK razem z Kościołami i organizacjami kościelnymi uczestniczy w kampanii „Countdown to Copenhagen”. Kampania wzywa COP 15 do wypracowania słusznej i skutecznej konwencji klimatycznej. Poprzez podpisanie odezwy można dać wyraz swojej wiary w świat bez biedy i niesprawiedliwości oraz wyrazić gotowość do wniesienia wkładu do tworzenia takiego świata. Bliższe informacje o podpisaniu odezwy znajdują się pod adresem www.countdowntocopenhagen.org.

  • Uderzmy 13 grudnia 2009 r. o godzinie 15:00 czasu lokalnego 350 razy w kościelne dzwony!

Liczba 350 odnosi się do 350 ppm (cząsteczek na milion) – jest to górna granica cząsteczek CO2, która nie może być przekroczona jeśli chcemy uniknąć klimatycznej katastrofy. Obecnie w skali światowej emisja CO2 waha się na poziomie 387 ppm. Dlatego też jest rzeczą nieodzowną, aby szczyt państw COP 15 wypracował decydującą, jednoznaczną i wiążącą konwencję, tak aby można było osiągnąć wyznaczony cel. 13 grudnia 2009 r. klimatyczne negocjacje państw COP 15 w Kopenhadze osiągną punkt kulminacyjny. O godzinie 15:00 będą dzwonić 350 razy dzwony katedry ewangelickiej w Kopenhadze po ekumenicznym nabożeństwie zorganizowanym przez Narodową Radę Kościoła w Danii. W tej uroczystości będą uczestniczyć przedstawiciele różnych Kościołów. Kościoły z całego świata są zaproszone do włączenia się w tą akcję, by o godzinie 15:00 czasu miejscowego również dzwonić 350 razy kościelnymi dzwonami. Będziemy się niezmiernie cieszyć, jeśli zechcecie nas powiadomić o swoim uczestnictwie w akcji, wpisując się na stronie www.bellringing350.org.

(…)

  • Zaangażujmy się razem w Kościołach, wspólnotach lub kraju w inicjatywy podejmowane w celu „zachowania stworzenia” i przeciwko zmianom klimatu!

Popierajcie np. globalną kampanię „tck tck tck” (Czas dla klimatycznej sprawiedliwości) www.tcktcktck.org, w której uczestniczy ŚRK.

Bliższe informacje o wszystkich wyżej wymienionych akcjach znajdują się na stronie internetowej Światowej Rady Kościołów www.oikumene.org/climatechange.

Będziemy się niezmiernie cieszyć z Waszego uczestnictwa w podejmowanych przez nas inicjatywach.

Modlę się do Ducha Świętego, aby kierował naszymi krokami po właściwej drodze, abyśmy byli wiernymi naśladowcami Jezusa Chrystusa.

Z braterskim pozdrowieniem w Chrystusie,

ks. dr Samuel Kobia

Sekretarz Generalny ŚRK

tłum. MD

___________________________

Zobacz: