Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Zgromadzenie Ekumenicznego Forum Chrześcijanek

6 września 2014

efecw_logoPod hasłem „»… który narodził się z niewiasty« (Ga 4,4). Chrześcijanki jako twórcza energia w Europie” odbyło się IX Zgromadzenie Ogólne Ekumenicznego Forum Chrześcijanek Europy. Podczas obrad dyskutowano na temat twórczej energii kobiet. Wybrano również nowe współprezydentki organizacji.

Obrady miały miejsce od 4 do 10 sierpnia na greckiej wyspie Tinos. Zwoływane co cztery lata Zgromadzenie Ogólne jest najwyższym organem Ekumenicznego Forum Chrześcijanek Europy (EFECW). Wybiera na czteroletnią kadencję trzy współprezydentki organizacji, reprezentujące trzy główne rodziny chrześcijańskie (katolicką, prawosławną i protestancką) oraz cztery członkinie Komitetu Koordynacyjnego.

Tinos jest miejscem pielgrzymek do ikony zwiastowania Marii Panny. Ta lokalizacja zainspirowała główny temat Zgromadzenia „»… który narodził się z niewiasty« (Ga 4,4). Chrześcijanki jako twórcza energia w Europie”. Temat ten towarzyszył przez wszystkie dni obrad, a na zakończenie reprezentantki wszystkich uczestniczących krajów odczytywały – każda we własnym języku – pełny tekst wersetu listu do Galacjan 4,4.

W Zgromadzeniu Ogólnym na Tinos udział wzięły chrześcijanki z 27 krajów Europy. Zgodnie ze statutem Forum, ustępujące współprezydentki oraz członkinie Komitetu Koordynacyjnego przedstawiły sprawozdanie z czterech lat działalności Forum. Sprawozdania zostały przyjęte, a współprezydentkom i członkiniom Komitetu Koordynacyjnego udzielono absolutorium. Zatwierdzono też sprawozdanie finansowe. Delegatki przedstawiły informację o działalności Forum w poszczególnych krajach.

Podczas obrad wybrano na nową, czteroletnią kadencję współprezydentki organizacji. Zostały nimi: Gabi Kienesberger (Kościół Rzymskokatolicki, Austria), Asea Railean (Kościół Prawosławny, Mołdawia) oraz Eva Guldanova (Kościół Ewangelicki Wyznania Augsburskiego, Słowacja). W skład Komitetu Koordynacyjnego weszły: Marijana Aizenkol (Kościół Rzymskokatolicki, Serbia), Fiona Buchanan (Kościół Prezbiteriański, Wielka Brytania), Marianne Milde (Kościół Rzymskokatolicki, Niemcy) oraz Timea Zsuzsánna Soós (Kościół Ewangelicko-Reformowany, Rumunia).

W trakcie Zgromadzenia Ogólnego uczestniczki miały okazję wziąć udział w dyskusjach panelowych i warsztatach tematycznych, a także poznać region. Codziennie wydawana była gazetka „Na wyspie Tinos”, która zawierała zwięzły opis poprzedniego dnia, program na dzień bieżący oraz informacje o regionie. Na zakończenie Zgromadzenia Ogólnego zostało przygotowane przesłanie „Chrześcijanki w poszukiwaniu pokoju. Chrześcijanki jako kreatywna energia w Europie” (tekst przesłania i gazetki są dostępne na stronie internetowej www.efecw.net).

Walentyna Perzyńska

Więcej o Ekumenicznym Forum Chrześcijanek Europy tutaj