Pokaż wyszukiwarkę
Select language:

Synod luteran

18 października 2011

W Warszawie obradował Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Dyskutowano m.in. na temat błogosławienia związków homoseksualnych oraz ordynacji homoseksualistów na księży. Przyjęto również oświadczenia w sprawie prezydencji Polski w Unii Europejskiej oraz ogłoszenia roku ks. Piotra Skargi.

Obrady Synodu, który jest najwyższą władzą Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, miały miejsce od 14 do 16 października w Centrum Luterańskim w Warszawie. W programie sesji znalazło się szereg bieżących spraw, takich jak sprawozdania biskupa Kościoła, Rady Synodalnej i Konsystorza, wprowadzenie poprawek do prawa kościelnego czy sprawy personalne. Zajęto się także kilkoma sprawami związanymi z życiem społeczno-politycznym.

Luterański Synod po dyskusji przyjął do wiadomości projekt stanowiska Konferencji Biskupów w sprawie małżeństwa, rodziny i seksualności osób o orientacji homoseksualnej. Uznał za bardzo istotne zawarte w tym projekcie założenia i zasady, to znaczy brak zgody na błogosławienie par homoseksualnych, sprzeciw wobec ordynacji osób deklarujących orientację homoseksualną oraz objęcie opieką duszpasterską wszystkich osób, niezależnie od ich orientacji seksualnej. Jednocześnie Synod rekomendował projekt do ostatecznego przygotowania w formie stanowiska Synodu przez odpowiednie komisje synodalne.

Synodałowie wysłuchali podczas obrad referatu „Kościół i Europa”, który wygłosił ks. Rüdiger Noll, dyrektor Komisji „Kościół i Społeczeństwo” Konferencji Kościołów Europejskich. Referent wskazał na podobieństwa zapisów Traktatu Lizbońskiego oraz Karty Ekumenicznej w kwestii wartości. Podkreślił, że Unia Europejska współpracuje z Kościołami na wielu poziomach: spotkań roboczych, zgromadzeń, dialogów, konsultacji. Jak zauważył, Kościoły protestanckie powinny podkreślać, że nie chcą wpływać na rządy, ale chcą z nimi współpracować.

Gośćmi Synodu były delegacje luterańskich Kościołów z Czech, Danii, Niemiec i Węgier, które podczas swojego pobytu w Warszawie spotkały się także z reprezentantami rządu, Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) oraz władz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Ich obecność, podobnie jak referat ks. Rüdigera Nolla, były związane z aktywnością Kościołów w ramach polskiej prezydencji w Unii Europejskiej (o działaniach PRE w tym zakresie piszemy tutaj).

Z upoważnienia Synodu Rada Synodalna wydała oświadczenie, w którym wyraziła poparcie dla działań Polski w ramach jej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Jednocześnie podkreślono, iż w Unii jest miejsce dla osób o różnej przynależności religijnej, jak też dla niewierzących. Integracja – zdaniem członków Rady Synodalnej – nie powinna służyć jedynie celom ekonomicznym. „(…) z prawdziwym zaangażowaniem popieramy te wszystkie usiłowania, które wnosić mogą – i powinny – wkład w upodmiotowienie integracji, rozumienie kontekstu duchowego i niematerialnego, a więc tych celów, jakie legły u podstaw polskiej prezydencji” – czytamy w oświadczeniu.

Synod wydał też oświadczenie, w którym wyraził swoje zaniepokojenie decyzją sejmu o ogłoszeniu roku 2012 rokiem ks. Piotra Skargi. „Ks. Skarga stanowczo opowiadał się za państwem jednowyznaniowym i wszelkie powodzenie naszego kraju widział w konsekwentnym realizowaniu tej idei, sprzecznej z polityką jagiellońską, w świecie której się wychował. Nie jest zrozumiałe, dlaczego Sejm RP uznał za warte promocji dokonania tej postaci. Działań ks. Skargi nie sposób uznać za akceptowalne dla współczesnego myślenia o kształcie państwa” – napisali synodałowie w oświadczeniu.

Podczas obrad poruszono również kwestię relacji z Kościołem Ewangelicko-Reformowanym. Dokonano zmiany w prawie kościelnym, która reguluje zasady i warunki przynależności do parafii drugiego Kościoła. Zmiana ta umożliwia członkom tych dwóch Kościołów po uzyskaniu zgód właściwych władz kościelnych na kandydowanie do wybieralnych gremiów parafialnych.

Była to ostatnia sesja tej kadencji Synodu. W najbliższych miesiącach w parafiach luterańskich odbędą się wybory do synodów diecezjalnych, które wybiorą nowych 30 świeckich członków Synodu Kościoła. Ogólnopolska konferencja duchownych wybierze 15 delegatów duchownych. Ponadto w skład Synodu wchodzi kilkanaście osób z urzędu. Nowa kadencja Synodu rozpocznie się w połowie kwietnia 2012 r.

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce jest członkiem Polskiej Rady Ekumenicznej, a także Światowej Rady Kościołów, Konferencji Kościołów Europejskich oraz Światowej Federacji Luterańskiej.

Michał Karski

_____________________

Czytaj: