Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Spotkanie na temat funduszy europejskich

13 czerwca 2013

Konsultacja diakonijna PRE w Warszawie (fot. PRE)

Uczestnicy konsultacji diakonijnej (fot. PRE)

Z inicjatywy Komisji Diakonijnej Polskiej Rady Ekumenicznej w Warszawie odbyła się konsultacja diakonijna na temat „Pozyskiwanie funduszy europejskich na potrzeby projektów realizowanych przez Kościoły i kościelne organizacje charytatywne”.

Konsultacja miała miejsce 11 czerwca w siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE). Uczestniczyło w niej blisko 30 osób z całej Polski. Intencją organizatorów spotkania było przekazanie informacji na temat aktualnych możliwości realizacji projektów z funduszy europejskich, a także wymiana doświadczeń na temat dotychczas realizowanych projektów.

Uczestników spotkania powitali dyrektor PRE ks. Ireneusz Lukas oraz przewodnicząca Komisji Diakonijnej Biruta Przewłocka-Pachnik.

W pierwszej części spotkania na temat „Możliwość realizacji przez Kościoły i kościelne organizacje charytatywne projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, koordynowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego” mówiła Hanna Kądziela z Departamentu Zarządzania Funduszami Europejskimi MRR. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że obecnie trwają konsultacje związane z przygotowywaniem programów operacyjnych na lata 2014-2020. Dotyczą one m.in. Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego także Kościoły i organizacje kościelne mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów zgodnych z wytycznymi EFS.

Sabina Furgoł, ekspertka Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, konsultantka i trenerka Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis”, mówiła na temat „Aplikacje wnioskodawców – doświadczenia na podstawie weryfikacji projektów”. W wystąpieniu popartym licznymi przykładami referentka opowiadała o praktycznych aspektach ubiegania się o środki finansowe z funduszy europejskich na podstawie oceny składanych wniosków.

W trzeciej części spotkania uczestnicy wysłuchali prezentacji na temat „Projekty Europejskie – doświadczenia i perspektywy na przyszłość w kontekście działalności Kościołów i organizacji kościelnych”, którą przedstawiła Małgorzata Zielińska z Europejskiej Fundacji Kultury, konsultantka ds. Funduszy Europejskich. W prezentacji zwróciła uwagę na praktyczne aspekty opracowywania projektów i najczęściej popełniane błędy.

Wielu uczestników spotkania mówiło o braku wystarczającej wiedzy i kompetencji, a w tym kontekście o potrzebie kontynuacji podobnych szkoleń z zakresu realizacji projektów z funduszy europejskich przez Kościoły i organizacje kościelne. Konsultacja w Warszawie była nie tylko zachęceniem do pisania i realizowania projektów, ale także do dalszego pogłębiania wiedzy i praktycznych umiejętności w tym zakresie.

luk