Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Pomoc prześladowanym w Indiach

15 stycznia 2009

Zarząd Polskiej Rady Ekumenicznej podjął decyzję o przeznaczeniu ofiar zebranych podczas nabożeństw ekumenicznych w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Kościołach członkowskich PRE na pomoc dla chrześcijan, którzy ucierpieli w minionym roku w wyniku prześladowań w Indiach.

Pragniemy w ten sposób wyrazić naszą solidarność z ludźmi, którzy ze względu na swoją wiarę pozbawieni zostali domów i środków do życia. Wielu chrześcijan w Indiach wciąż żyje w obawie przed dalszą przemocą i prześladowaniami.

Ofiary zebrane podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan zostaną przekazane na realizację programów pomocy w Indiach dla osób poszkodowanych i zagrożonych przemocą. Kościoły zrzeszone w Światowej Radzie Kościołów niosą praktyczną pomoc za pośrednictwem ekumenicznej organizacji charytatywnej ACT International (Action by Churches Together), z siedzibą w Genewie, która we współpracy z lokalnymi Kościołami i organizacjami podejmuje w Indiach liczne ekumeniczne działania i udziela pomocy potrzebującym.

Wszystkie ofiary zebrane w Polsce zostaną przekazane organizacji ACT International na program pomocy chrześcijanom w Indiach.

Ofiary można także wpłacać na konto bankowe Polskiej Rady Ekumenicznej (PKO S.A. V O/Warszawa nr 76 1240 1066 1111 0000 0005 9112) w terminie do 15 lutego 2008 r., z dopiskiem „Pomoc dla Indii 2009”.

_____________

Poniżej przedstawiamy opis prześladowań w Indiach oraz działań podjętych przez ATC i inne organizacje

Zamieszki społeczne na tle etnicznym w indyjskich stanach Orisa i Assam

Genewa, 23 października 2008 r.

Organizacje CASA (Church’s Auxiliary for Social Action) oraz LWSI (Lutheran World Service India) będące członkami ACT (Action by Churches Together) niosą pomoc osobom wysiedlonym, którym grożą naruszenia praw człowieka w związku z mającymi miejsce w ostatnim czasie zamieszkami społecznymi na tle etnicznym w stanach Orisa i Assam w Indiach, w których obecne są obie organizacje.

Orisa

Gwałtowne starcia pomiędzy społecznościami hinduistycznymi i chrześcijańskimi w stanie Orisa, które wybuchły w związku z zabójstwem jednego z przywódców hinduistycznych oraz czterech jego towarzyszy pod koniec sierpnia 2008 r., doprowadziły do trzydziestu pięciu ofiar śmiertelnych w okręgu Kandhamal oraz wysiedlenia tysięcy osób, które zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów. Na celowniku znalazły się instytucje prowadzone przez społeczności chrześcijańskie. Rodziny, które od wybuchu zamieszek ukrywały się w lasach, obecnie znalazły schronienie w coraz bardziej przepełnionych obozach dla uchodźców, najczęściej organizowanych w budynkach szkolnych. Bezpieczeństwo pracowników organizacji humanitarnych, którzy starają się nieść pomoc osobom przebywającym w obozach, jest przedmiotem poważnych obaw. Rząd uruchomił rezerwowe siły policji dla zapewnienia rządów prawa. Pracownicy LWSI przebywający w sąsiednim okręgu Jaipur musieli zostać tymczasowo ewakuowani ze względu na możliwość dalszych zamieszek.

Powołany do oceny sytuacji zespół z Inter Agency Group (IAG) w stanie Orisa, w którego skład weszło 18 członków reprezentujących obie organizacje, wraz z przedstawicielem Sphere India odwiedzili niedawno obozy i stwierdzili konieczność pomocy w następującym zakresie: żywność, środki higieny, środki ochrony zdrowia, w tym dla matek oraz osób cierpiących z powodu urazów psychicznych, odzież, edukacja, produkty nieżywnościowe, bezpieczeństwo, pokój i powrót do normalności (Raport IAG w sprawie zamieszek, 10 października 2008 r.).

Działania podjęte przez członków ACT

Organizacje CASA i LWSI działają we współpracy z innymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego pod przewodnictwem SPHERE India oraz IAG. Utrzymywane są także kontakty z pozostałymi członkami ACT: Zjednoczonym Ewangelicko-Luterańskim Kościołem Indii (UELCI), a także z lokalnymi Kościołami, które dążą do zaprowadzenia pokoju pomiędzy różnymi społecznościami wyznaniowymi. Organizacji CASA udało się już wysłać pomoc za pośrednictwem Rady Kościołów Baptystycznych w Północno-Wschodnich Indiach. LWSI ma nadzieję odpowiedzieć na pilne bieżące potrzeby osób przebywających w obozach dla uchodźców, a także pomóc w przywróceniu do społeczności rodzin dotkniętych skutkami zamieszek poprzez wprowadzanie pokoju i pojednania. CASA i LWSI rozważają możliwość wystosowania apelu o pomoc, CASA chce także wystąpić o uruchomienie środków pomocowych ACT przeznaczonych na sytuacje wyjątkowe.

Assam

Począwszy od 3 października 200 tys. osób w 54 wioskach zostało dotkniętych skutkami zamieszek w okręgach Udalguri i Darrang. Konflikt wybuchł na tle porwania 3 października członka stanowiącej większość społeczności Bodo w wiosce Monhapur, rzekomo przez grupę muzułmanów. W wyniku ostrych starć pomiędzy społecznością Bodo a społecznością muzułmańską wiele osób odniosło rany, a w kilku obszarach obu okręgów policja musiała oddać strzały w celu rozproszenia wzburzonego tłumu. Rozruchy rozprzestrzeniły się w północnej części stanu Assam, wielu ludzi ogarniętych paniką ratowało się ucieczką. W niektórych rejonach okręgów Udalguri i Darrang wprowadzono godzinę policyjną, wydano rozkaz „strzelać bez ostrzeżenia” oraz rozmieszczono dodatkową liczbę żołnierzy i sił ochrony pogranicza. Zniszczonych zostało 2505 domów, z których 500 podpalono, na skutek czego zniszczeniu uległ także cały dobytek. Pracownicy LWSI donoszą, że realizacja projektów społecznych została przerwana ze względu na to, że kamieniarze muzułmańscy zatrudnieni w rejonie przy budowie ośrodków kultury, wierceniu studni i innych pracach obawiają się przyjechać na plac budowy. Biskup Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Stanów Himalajskich (ELCITHS) doniósł z Assamu, że 46168 osób schroniło się w 15 obozach w samym tylko okręgu Udalguri. Na tym obszarze działa niewiele organizacji pozarządowych. Choć obecnie akty wrogości w tych okręgach ustąpiły i sytuacja jest pod kontrolą, nadal utrzymuje się stan napięcia między obiema społecznościami.

Działania podjęte przez członków ACT

Zespół LWSI powołany do doraźnej oceny sytuacji dotarł już w rejon zamieszek i określił najpilniejsze potrzeby ludności zgromadzonej w obozach dla uchodźców. Na podstawie próśb otrzymanych od władz kościelnych z okręgów Udalguri i Darrang w stanie Assam stwierdzono następujące potrzeby:

  • opieka psychosocjalna,
  • sucha żywność,
  • urządzenia do uzdatniania wody pitnej,
  • tymczasowe schronienia, np. plandeki,
  • pościel, np. prześcieradła, koce,
  • pomoc medyczna,
  • środki ochrony zdrowia i środki higieny,
  • zwykła oraz ciepła odzież dla mężczyzn, kobiet i dzieci,
  • przybory toaletowe,
  • przybory kuchenne.

Szef działu ds. sytuacji wyjątkowych CASA spotkał się z Komitetem Pokoju. Otrzymał także kolejne prośby o pomoc humanitarną na rzecz wysiedlonej ludności przebywającej w obozach dla uchodźców.

LWSI i CASA mają złożyć wniosek o uruchomienie środków ACT przeznaczonych na sytuacje wyjątkowe w celu szybkiego zaspokojenia najpilniejszych potrzeb, biorą także pod uwagę możliwość wystosowania apelu o pomoc w imieniu ACT w najbliższej przyszłości.

Zobacz:

Action by Churches Together

Church’s Auxiliary for Social Action

Lutheran World Service India