Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Konferencja Komisji i Oddziałów PRE

18 listopada 2008

W Warszawie odbyła się doroczna konferencja przedstawicieli Komisji i Oddziałów Regionalnych Polskiej Rady Ekumenicznej, podczas której omówiono bieżącą działalność Rady na różnych jej szczeblach, a także zaprezentowano plany na przyszłość.

Konferencja miała miejsce 17 listopada w siedzibie Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego w Warszawie. Obrady otworzył prezes Polskiej Rady Ekumenicznej abp Jeremiasz z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Po krótkim rozważaniu biblijnym przywitał zgromadzonych, wśród których – oprócz pracowników biura Rady oraz przedstawicieli jej Oddziałów Regionalnych i Komisji – byli m.in. członkowie prezydium PRE: bp Marek Izdebski (Kościół Ewangelicko-Reformowany), bp Maria Ludwik Jabłoński (Kościół Starokatolicki Mariawitów) oraz bp Wiktor Wysoczański (Kościół Polskokatolicki), a także przedstawiciele władz państwowych: Tomasz Siemoniak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, oraz Józef Różański, dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Tomasz Siemoniak w swym wystąpieniu podkreślił, iż doświadczenia Polskiej Rady Ekumenicznej oraz jej dorobek na polu dialogu społecznego są dla rządu niezwykle cenne. Pokrótce przedstawił sytuację prawną Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce, których – jak poinformował – jest wpisanych do rejestru obecnie 165, w tym 15 ma odrębne ustawy o stosunkach z państwem. Minister Siemoniak mówił też, że prowadzony jest dialog dwustronny pomiędzy państwem a poszczególnymi Kościołami i związkami wyznaniowymi. Wyraził również gotowość do reaktywacji działalności Komisji Wspólnej Rządu i Polskiej Rady Ekumenicznej, nie zbierającej się już od kilku lat. Deklaracja ta została przyjęta z zadowoleniem przez członków prezydium Rady. Po wystąpieniu ministra nastąpiła dyskusja. Dyrektor Józef Różański uzupełnił informacje związane z sytuacją prawną Kościołów i związków wyznaniowych, omówił też bieżącą działalność Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz prace toczące się nad ustawami.

Następnie została przedstawiona informacja o działalności Polskiej Rady Ekumenicznej przez jej prezesa abp. Jeremiasza oraz dyrektora ks. Ireneusza Lukasa. Abp Jeremiasz zwrócił uwagę na problemy ze sprawnym działaniem niektórych Komisji Rady. Ks. Lukas przedstawił bieżące prace Rady, a także plany na przyszłość. Mówił o dialogu prowadzonym z Kościołem Rzymskokatolickim w sprawie małżeństw mieszanych wyznaniowo. Poinformował, iż publikacja, mająca być autoprezentacją Kościołów zrzeszonych w PRE oraz Kościoła Rzymskokatolickiego, jest już gotowa i została skierowana do ostatniej konsultacji ze zwierzchnikami poszczególnych Kościołów (publikację tę uczestnicy konferencji mogli przejrzeć). Prezentując kontakty zagraniczne Rady, ks. Lukas wymienił odnowioną współpracę Komisji Młodzieży z Ekumeniczną Radą Młodzieży w Europie (EYCE), wyjazdy młodzieży do Niemiec na młodzieżowy Kirchentag, wyjazd delegacji PRE na Białoruś w ramach projektu „Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech”. Mówił o zorganizowanej przez PRE międzynarodowej konferencji ekumenicznej o globalizacji, która niedawno odbyła się w Warszawie, a także o współpracy ze Światową Radą Kościołów oraz Konferencją Kościołów Europejskich, a szczególnie z jej Komisją Kościół i Społeczeństwo. Ks. Lukas przedstawił też plany na przyszłość. Nową inicjatywą Rady jest Ekumeniczna Pomoc Rozwojowa, która ma wspierać partnerów ekumenicznych za wschodnią granicą Polski. PRE ma też zamiar ubiegać się o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego, co umożliwi pozyskiwanie funduszy z nowych źródeł. Planowane jest odnowienie kontaktów z radami ekumenicznymi w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Ks. Lukas mówił także o problemach społecznych, jakimi PRE chce się zająć w najbliższej przyszłości: migracje, globalizacja, ekologia rozumiana jako zachowanie stworzenia.

Po wystąpieniu dyrektora Polskiej Rady Ekumenicznej głos zabrali przedstawiciele Komisji i Oddziałów Regionalnych. Aldona Karska, wiceprzewodnicząca Komisji Kobiet, opowiadała o zorganizowanej w miniony weekend przez Komisję Ogólnopolskiej Ekumenicznej Konferencji Kobiet w Bratoszewicach, na której podjęto problem przemocy wobec dzieci. Mówiła też o konieczności promocji wśród kobiet profilaktyki nowotworów piersi i szyjki macicy oraz o związanym z tym pomyśle, aby na następną Ekumeniczną Konferencję Kobiet wynająć cytomammobus – autobus, w którym można bezpłatnie wykonać badania profilaktyczne nowotworów piersi i szyjki macicy. Aldona Karska zwróciła też uwagę na potrzebę lepszego przepływu informacji pomiędzy Oddziałami Regionalnymi i Komisjami PRE. Głos zabrał również ks. sup. Zbigniew Kamiński, przewodniczący Komisji Mediów, który z ubolewaniem mówił o ciągłych zmianach pory nadawania programów ekumenicznych zarówno w radiu jak i w telewizji. W ostatnim czasie przesunięto czas emisji audycji radiowej „Kościoły w Polsce i na świecie”, natomiast od 1 grudnia programy ekumeniczne w TVP2 będą emitowane o godzinie 7:00, czyli 20 minut wcześniej niż dotychczas. Wypowiadali się także przedstawiciele Oddziałów Regionalnych PRE, prezentując działalność i sytuację ekumeniczną w swoich regionach.

Podczas konferencji uhonorowano nieobecnego ks. Jana Grossa, wieloletniego przewodniczącego Śląskiego Oddziału PRE, który ze względu na stan zdrowia postanowił zrezygnować z tej funkcji.

Uczestnicy konferencji w przerwie obrad, a także po ich zakończeniu, mogli zapoznać się z ofertą Towarzystwa Biblijnego w Polsce (członka stowarzyszonego PRE), które na tę okazję rozłożyło swoje stoisko. Konferencja zakończyła się wspólnym zmówieniem modlitwy Ojcze Nasz.

(mk)