Pokaż wyszukiwarkę
Select language:

Ekumeniczne Spotkanie Noworoczne

13 stycznia 2010

W Warszawie odbyło się Ekumeniczne Spotkanie Noworoczne. Wzięli w nim udział przedstawiciele Kościołów, związków wyznaniowych, organizacji religijnych, władz państwowych, a także wiele osób związanych z ruchem ekumenicznym.

Spotkanie miało miejsce 11 stycznia w warszawskim Centrum Luterańskim. Przybyli na nie wszyscy zwierzchnicy Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz członkowie Zarządu Rady: ks. prezbiter Gustaw Cieślar (Kościół Chrześcijan Baptystów), bp Jerzy Samiec, bp Janusz Jagucki (obaj z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego), bp Edward Puślecki (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny), bp Marek Izdebski (Kościół Ewangelicko-Reformowany), bp Wiktor Wysoczański (Kościół Polskokatolicki), bp Ludwik M. Jabłoński, bp Włodzimierz M. Jaworski (obaj z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów), metropolita Sawa oraz abp Jeremiasz (obaj z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego). Obecni byli także hierarchowie rzymskokatoliccy: nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk oraz przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu bp Tadeusz Pikus. W spotkaniu wzięli też udział dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce Małgorzata Platajs, przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich Piotr Kadlčik, a także przedstawiciele Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Aliansu Ewangelicznego, oddziałów i komisji Polskiej Rady Ekumenicznej, nauki, mediów, politycy oraz wielu innych świeckich i duchownych zaangażowanych w dialog i ruch ekumeniczny. Władze państwowe reprezentowali marszałek Senatu Bagdan Borusewicz, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania Elżbieta Radziszewska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak. W imieniu prezydenta obecny był jego kapelan ks. Roman Indrzejczyk.

Gości przywitał prezes Polskiej Rady Ekumenicznej abp Jeremiasz z Kościoła Prawosławnego. Przedstawił pokrótce zebranym działalność PRE w minionym roku. Do najważniejszych planów na przyszłość zaliczył przygotowanie tekstów na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2012 r., przygotowania do prowadzenia opieki duszpasterskiej podczas Euro 2012, reaktywację komisji ds. dialogu z rządem, konferencję na temat migracji w Europie oraz przygotowanie nowego porozumienia z MEN w sprawie nauczania religii. Abp Jeremiasz mówił też o troskach i radościach współczesnego świata. Z jednej strony widoczny jest postęp demokracji, z drugiej jednak ciągle brak poczucia bezpieczeństwa we współczesnym świecie. – Istnieje konieczność podjęcia kroków w celu zapobieżenia grożącym niebezpieczeństwom. Oznacza to potrzebę wypracowania takiego kształtu stosunków między państwami i między narodami, który pozwoli uniknąć popełnianych dotychczas przez ludzkość błędów, kończących się niszczycielskimi wojnami. W tej sytuacji głos Ewangelii o miłości Boga do człowieka, tak mocno brzmiący w okresie świąt Bożego Narodzenia, powinien stać się kamieniem węgielnym budowy kształtu stosunków międzyludzkich i stosunku człowieka do otaczającego go świata. Egoizm, pycha i brak szacunku dla inności są nie do pogodzenia z Duchem Ewangelii Chrystusa – mówił prezes Polskiej Rady Ekumenicznej.

Głos zabrał także nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk. – Możemy się szczycić tym, że odkrywamy te wątki i te wartości, które nas łączą. Troska o godność człowieka jest tym wymiarem, który nas łączy – mówił katolicki hierarcha. Zapowiedział też, że podczas zbliżającego się Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan będzie się modlił o to, by te przestrzenie jedności się zwiększały.

Życzenia od prezydenta przekazał jego kapelan ks. Roman Indrzejczyk. Marszałek Senatu  Bogdan Borusewicz zaznaczył, że powinniśmy pamiętać o krajach, gdzie są problemy z wolnością religijną. Wyraził radość z tego, że Polska Rada Ekumeniczna wspiera wiernych w takich krajach. Sekretarz Stanu w MSWiA Tomasz Siemoniak przekazał życzenia od premiera i poinformował, że dokumenty dotyczące komisji ds. dialogu rządu z PRE są już przygotowane i czekają na podpis Prezesa Rady Ministrów.

Michał Karski

fot. mk

zobacz galerię zdjęć ze spotkania

_________________________

Pełny tekst przemówienia Prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej abp. Jeremiasza podczas Ekumenicznego Spotkania Noworocznego

Eminencje, Ekscelencje

Panie i Panowie

W imieniu Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej serdecznie witam wszystkich tu zgromadzonych na naszym ekumenicznym, noworocznym spotkaniu. Cieszę się i dziękuję, że zechcieliście Państwo przyjąć nasze zaproszenie.

Bardzo się cieszę, że mogę powitać dziś wśród nas zwierzchników Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej, Księży Biskupów z Kościoła Rzymskokatolickiego, przedstawicieli różnych Kościołów i społeczności chrześcijańskich. Serdecznie witam przedstawicieli Żydowskiej Gminy Wyznaniowej, a także Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Warszawie. Z radością witam rektorów i profesorów warszawskich uczelni. Witam polityków, przedstawicieli partii politycznych i organizacji społecznych.

Spotykamy się ponownie w gościnnych progach Centrum Luterańskiego w Sali Synodalnej im. bp. Andrzeja Wantuły. Serdecznie dziękuję Księdzu Biskupowi Jerzemu Samcowi za okazaną nam gościnność. Jednocześnie pragnę w tym gronie złożyć Księdzu Biskupowi serdeczne gratulacje z okazji niedawnej konsekracji i wprowadzenia Księdza w urząd Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Cieszę się, że jednym z pierwszych ekumenicznych wydarzeń, w którym uczestniczy Ksiądz Biskup jako zwierzchnik Kościoła luterańskiego, jest to dzisiejsze spotkanie noworoczne.

Spotkania te mają już swoją tradycję. Chciałbym wyrazić nadzieję, że tegoroczne spotkanie będzie również okazją do spotkania starych znajomych, poznania nowych uczestników i rozmowy o tym, co się dokonało w roku ubiegłym i o przyszłości.

Rok ubiegły, podobnie jak lata poprzednie był bogaty w wydarzenia. Wspominaliśmy tragiczny wrzesień 1939 r. i obchodziliśmy 20. rocznicę wielkich przemian politycznych w Polsce. Wśród wydarzeń, które można uznać za symbol konsekwencji tych przemian, należy wymienić wybór byłego premiera polskiego rządu prof. Jerzego Buzka na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

Tematem najczęściej dyskutowanym w massmediach i rozmowach prywatnych był niewątpliwie kryzys gospodarczy. Ciągle otwartym pozostaje pytanie: czy ten kryzys dobiegł końca, czy może nastąpić kolejny, o wiele groźniejszy jego etap? Wśród tematów naszego wewnętrznego życia państwowego niechlubny prymat należy się chyba kolejnej aferze i kolejnej komisji śledczej Sejmu. Ciągle aktualnym pozostaje, niestety, pytanie o klasę naszej klasy politycznej. Sprawa standardów etycznych trapi, co prawda, nie tylko Polskę. Ale od tego, że gdzie indziej nie jest o wiele lepiej, wcale nie jest lżej.

Ubiegły rok był w Polskiej Radzie Ekumenicznej rokiem normalnej, wytężonej pracy. Kontynuowaliśmy pracę w ramach projektów z lat ubiegłych, zarysowują się nowe pola działalności. Był to rok kontynuacji intensywnych kontaktów z Kościołami Ewangelickimi Niemiec w ramach Komisji Kontaktów i kilku projektów z lat ubiegłych, m.in. z Kościołem Ewangelickim Westfalii na temat aktualnych problemów społecznych, z Kościołem Hesji i Nassau w zakresie pracy z młodzieżą. Wspólnie z niemiecką organizacją „Zeichen der Hoffnung – Znaki Nadziei” zorganizowane zostało 5 września w kościele luterańskim przy ul. Puławskiej w Warszawie nabożeństwo ekumeniczne. Uczestniczyli w nim byli więźniowie obozów koncentracyjnych.

Kontynuowane były prace w ramach projektu „Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech”. W ramach tego projektu zorganizowana została kolejna konferencja ekumeniczna, tym razem na temat roli Kościołów w obliczu współczesnego kryzysu gospodarczego. Konferencja odbyła się we wrześniu 2009 r. w Odessie.

Przedstawiciele PRE uczestniczyli w lipcu 2009 r. w Zgromadzeniu Ogólnym Konferencji Kościołów Europejskich w Lyonie i w konferencji ONZ, tzw. klimatycznej, w Poznaniu. Miały miejsce liczne kontakty z Kościołami i organizacjami ekumenicznymi krajów sąsiadujących z Polską. Trwają pracę nad nową formą współpracy Kościołów regionu morza Bałtyckiego.

Jeśli chodzi o wydarzenia ekumeniczne w kraju, to warto wśród nich wymienić:

  • sympozjum naukowe z okazji 500. rocznicy urodzin Jana Kalwina, organizowane wspólnie przez Kościół Ewangelicko-Reformowany, Chrześcijańska Akademię Teologiczną i Polską Radę Ekumeniczną, z udziałem wybitnych znawców dzieła Kalwina z zagranicy,
  • publikację książki pt. „W drodze za Chrystusem. Kościoły chrześcijańskie w Polsce mówią o sobie”. Pojawienie się tej książki było możliwe dzięki dobrej współpracy PRE z Komisją Episkopatu Polski w ramach Komisji Dialogu i dzięki otwartości Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy (WAM),
  • kontynuację pracy nad dokumentem o małżeństwach o różnej przynależności konfesyjnej,
  • kolektę w wysokości 22.724,49 zł zebraną podczas nabożeństw Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan na rzecz będących w potrzebie prześladowanych chrześcijan w Indiach. Za powyższą kwotę zostały zakupione produkty żywnościowe na jeden tydzień dla 650 rodzin.

Wśród planów na przyszłość warto wspomnieć o:

  • przygotowaniach do prowadzenia opieki duszpasterskiej wspólnie z Kościołem Rzymskokatolickim podczas Mistrzostw Europy w 2012 r.,
  • reaktywacji komisji do dialogu z rządem,
  • przygotowaniach do konferencji na temat migracji w Europie,
  • przygotowaniu nowego porozumienia z MEN w sprawie nauczania religii.

Za szczególnie ważny projekt należy uznać przygotowanie tekstów na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2012 r. Komisja „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów i Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan, w odpowiedzi na naszą inicjatywę, wyraziły zgodę, aby Polska przygotowała materiały, które staną się podstawą opracowania tekstów na Tydzień Modlitw na całym świecie. Wspólnie z Kościołem Rzymskokatolickim podjęliśmy już pierwsze działania w tym kierunku. W najbliższym czasie utworzona zostanie ekumeniczna grupa redakcyjna, która zajmie się gromadzeniem i opracowaniem materiałów.

Czcigodni zebrani.

Żyjemy niewątpliwie w okresie szczególnie ważnym w historii ludzkości. Mają chyba rację ci uważni obserwatorzy naszej epoki, którzy twierdzą, że jest to czas przełomu, który zdeterminuje kształt przyszłości świata. Chodzi nie tylko o przemiany polityczne, które już się dokonały. Decydować o przyszłości będą przede wszystkim potrzeby gospodarcze poszczególnych państw, stosunek do migrantów i stan środowiska naturalnego. Istniejące w naszym świecie struktury państwowe i systemy polityczne raczej nie sprostają wyzwaniom doby globalizacji. Postawione przed koniecznością zapewnienia przynajmniej minimum socjalnego swoim społeczeństwom będą – częściowo już są w ograniczonym wymiarze – skłonne do rywalizacji ekonomicznej, zakładającej nawet usprawiedliwienie konfliktu zbrojnego w obronie swojego bezpieczeństwa. Arsenał atomowy wielu już państw każe przypuszczać, że skutki takiego konfliktu mogą oznaczać zniszczenie życia na ziemi.

Cieszymy się aktualnymi postępami demokracji w wielu państwach. Niepokojem powinien jednak napawać fakt daleko posuniętej manipulacji w środkach masowego przekazu. Autocenzura w naszych czasach sięga niekiedy poziomu cenzury państwowej niesławnego ustroju socjalistycznego. Jest sporo dziennikarzy zastraszonych lub usuniętych.

Czasami można odnieść wrażenie, że powstały nowe granice tego, co wolno, i tego, co nie wolno. Niepokorni są usuwani na bok, a partie polityczne z lubością karmią społeczeństwo tematami zastępczymi i rozdętymi do rozmiarów horrendalnych drobnymi sprawami, wykazując jednocześnie absurdalną wręcz niemoc w rozwiązaniu na przykład sprawy problemów opieki zdrowotnej obywateli.

Istnieje konieczność podjęcia kroków w celu zapobieżenia grożącym niebezpieczeństwom. Oznacza to potrzebę wypracowania takiego kształtu stosunków między państwami i między narodami, który pozwoli uniknąć popełnianych dotychczas przez ludzkość błędów, kończących się niszczycielskimi wojnami.

W tej sytuacji głos Ewangelii o miłości Boga do człowieka, tak mocno brzmiący w okresie świąt Bożego Narodzenia, powinien stać się kamieniem węgielnym budowy kształtu stosunków międzyludzkich i stosunku człowieka do otaczającego go świata. Egoizm, pycha i brak szacunku dla inności są nie do pogodzenia z Duchem Ewangelii Chrystusa.

Oczywiście, chrześcijanie sami powinni najpierw spojrzeć krytycznie na własną przeszłość i zapytać o własną winę w stosunku do Żydów, do narodów wyznających islam i inne religie. Bez tego nie ma szans na budowę wspólnego jutra z nimi, a bez tych innych przyszłość jest po prostu niemożliwa.

Za tydzień rozpocznie się kolejny, Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Tym razem jego hasłem są słowa „Wy jesteście tego świadkami” (Łk 24,48). Czas szczególnej modlitwy o jedność chrześcijan ma wymiar międzywyznaniowy i międzyreligijny. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan poprzedza Dzień Judaizmu a kończy Dzień Islamu.

Słowa „wy jesteście tego świadkami” odnoszą się nie tylko do Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Dotyczą całego Jego ziemskiego życia. A Jego całe życie jest dowodem na to, że możliwe jest pokonanie wrogości, niesprawiedliwości i nawet śmierci. Jest to więc przesłanie optymistyczne i twórcze. Wzywające do pracy tu i teraz. Można chyba ośmielić się i twierdzić, że wiemy, co mamy robić.

Z tym przekonaniem o możliwości twórczej pracy na rzecz jedności chrześcijan i wszystkich ludzi bez względu na ich światopogląd i religię, na rzecz sprawiedliwych i pokojowych stosunków między narodami, proponuję wznieść toast za zdrowie i pomyślność tu obecnych, za pomyślność naszej Ojczyzny i jej bliższych i dalszych sąsiadów.