Pokaż wyszukiwarkę
Select language:

Ekumeniczne Dni Biblijne w Świętokrzyskiem i okolicach

27 czerwca 2024 Ekumeniczne Dni Biblijne w Świętokrzyskiem i okolicach

W Kielcach, Ostrowcu Świętokrzyskim i Wierzbicy odbywają się Ekumeniczne Dni Biblijne. Celem tej inicjatywy jest zwiększenie znajomości Biblii w diecezjach. W jej ramach zaplanowano cztery nabożeństwa ekumeniczne.

Ekumeniczne Dni Biblijne w Świętokrzyskiem i okolicach odbywają się od 21 do 28 czerwca. Inicjatywa ta zrodziła się wśród duszpasterzy-ekumenistów biorących udział w nabożeństwie ekumenicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim w czasie tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Wtedy podjęto decyzję o organizacji wydarzenia, które pokazałoby przede wszystkim to, co łączy chrześcijan różnych wyznań.

Hasłem Ekumenicznych Dni Biblijnych są słowa z 1. Listu apostoła Pawła do Koryntian: „Wszystko, co czynicie, niech się dzieje w miłości” (1 Kor 16,14). Ten fragment Pisma Świętego, zważywszy na poświęcenie apostoła Pawła i jego zażyłość z gminą chrześcijańską w Koryncie, stawia miłość w centrum wszelkich relacji. Fundamentalna zasada, która jednoczy chrześcijan różnych tradycji wyznaniowych, w trakcie Ekumenicznych Dni Biblijnych służy jako punkt wyjścia do wspólnych refleksji i działań. Miłość (caritas, agape) jest uniwersalnym językiem, który przekracza bariery struktur kościelnych, promując przesłanie Ewangelii, wzajemne porozumienie, akceptację i współczucie. Fragment z 1. Listu do Koryntian stanowi międzywyznaniową zachętę do podejmowania inicjatyw w duchu chrześcijańskiej miłości. W kontekście różnorodnych spotkań ekumenicznych słowa Apostoła Narodów wzywają do poszukiwania jedności, „której chce Chrystus”, i „za pomocą środków, których On pragnie” – cytując katolickiego księdza Paula Couturiera, prekursora ekumenizmu z początku XX w.

Ekumeniczne Dni Biblijne promują rozwój obecnych i tworzenie w diecezjach nowych parafialnych kręgów biblijnych. Rozważanie kolejnych ksiąg Pisma Świętego i odnoszenie perypetii postaci biblijnych do swojego życia ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju duchowego, a wspólnotowe zgłębianie Ewangelii z wykorzystaniem różnorodnych metod pozwala lepiej poznać kontekst wydarzeń opisanych na kartach Biblii. Celem Ekumenicznych Dni Biblijnych jest zwiększenie znajomości Pisma Świętego w diecezjach, ponieważ wciąż wielu chrześcijan mylnie uważa, że Biblia jest przede wszystkim dla biblistów, archeologów lub lingwistów.

Organizatorami Ekumenicznych Dni Biblijnych są: diecezje sandomierska, kielecka i radomska Kościoła Rzymskokatolickiego, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Radomiu i Kielcach, kielecka parafia Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP oraz parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Wierzbicy.

Ponadto, w nabożeństwa ekumeniczne zaangażowały się lokalne wspólnoty Kościoła Polskokatolickiego z terenu województwa świętokrzyskiego, parafie prawosławne w Sandomierzu, Kielcach i Radomiu, Kościół Chrześcijan Baptystów w Kielcach oraz kielecki zbór Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej.

W ramach tej ekumenicznej inicjatywy odbędą się cztery nabożeństwa ekumeniczne, których zwieńczeniem będzie wspólna modlitwa w rzymskokatolickim Sanktuarium NMP Saletyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim 28 czerwca. Po nim odbędzie się spotkanie robocze duszpasterzy odpowiedzialnych za ekumenizm w swoich wspólnotach i diecezjach, na którym zostanie przygotowane kolejne międzywyznaniowe wydarzenie: październikowy ekumeniczny Czas dla Stworzenia (Season of Creation).