Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Bp Huber w Polsce

27 listopada 2008

Warszawę odwiedził bp Wolfgang Huber, znany niemiecki duchowny i teolog ewangelicki. Powodem wizyty, która miała miejsce od 24 do 26 listopada, było przyznanie mu honorowego doktoratu przez Chrześcijańską Akademię Teologiczną.

Biskup Wolfgang Huber jest profesorem teologii ewangelickiej, znanym niemieckim etykiem i intelektualistą, a także zwierzchnikiem Kościoła Ewangelickiego Berlina, Brandenburgii i Górnych Łużyc oraz przewodniczącym Rady Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (EKD). Z okazji jego wizyty dzień przed przyznaniem doktoratu honorowego w warszawskim kościele ewangelickim Św. Trójcy odbył się koncert Beaty Bednarz i Piotra Kominka.

We wtorek, 25 listopada w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie miała miejsce uroczystość przyznania bp. Huberowi doktoratu

honoris causa. Przybyło na nią wiele osób – przedstawiciele różnych Kościołów i uczelni, a także wykładowcy i studenci ChAT. Zebranych przywitał rektor Akademii abp prof. Jeremiasz. Uchwałę Senatu ChAT o przyznaniu honorowego doktoratu bp. Huberowi w uznaniu jego dokonań teologicznych oraz zaangażowania kościelnego, społecznego i ekumenicznego odczytał prorektor uczelni ks. prof. Bogusław Milerski. Jak zaznaczył, uchwała ta została przyjęta jednomyślnie. Następnie promotor doktoratu prof. Janusz T. Maciuszko przedstawił sylwetkę i dorobek niemieckiego teologa oraz odczytał laudację.

Po otrzymaniu dyplomu bp prof. Wolfgang Huber wygłosił wykład na temat „Żyć dzięki Bożemu pokojowi – troszczyć się o sprawiedliwy pokój. Nowa perspektywa chrześcijańskiej etyki pokoju”. Swe wystąpienie rozpoczął od wspomnienia tzw. „Memorandum wschodniego”, deklaracji Kościoła Ewangelickiego w Niemczech opublikowanej w 1965 r., którą nazwał

kamieniem milowym w rozwoju ewangelickiej etyki pokoju. Następnie przeanalizował kolejne dokumenty EKD podejmujące problematykę etyki pokoju aż do „Memorandum o pokoju” z 2007 r., którego tytuł brzmiał „Żyć dzięki Bożemu pokojowi – troszczyć się o sprawiedliwy pokój”. –

Formuła „żyć dzięki Bożemu pokojowi” wskazuje na niedostępny, transcendentny fundament pokojowych działań chrześcijaństwa. Formuła „troszczyć się o sprawiedliwy pokój” nazywa po imieniu wewnątrzświatowe, immanentne zadanie działania na rzecz pokoju – mówił bp Huber. Jako niezbędne elementy sprawiedliwego

pokoju wymienił: uniwersalne i niepodzielne prawa człowieka, ponadnarodową sprawiedliwość społeczną, umożliwienie różnorodności kulturowej oraz ukształtowanie pokojowego porządku w formie porządku prawnego. Na zakończenie niemiecki teolog podał cztery wskazówki dotyczące dalszego rozwoju ewangelickiej etyki pokoju. Po pierwsze głównym pojęciem w chrześcijańskiej etyce pokoju jest pojęcie sprawiedliwego pokoju. Odrzucić należy natomiast klasyczną naukę o wojnie sprawiedliwej. Po drugie pojęcie bezpieczeństwa w polityce pokoju nie może zostać zawężone do egoistycznej perspektywy pojedynczych państw lub grup państw. –

Kościoły będą się sprzeciwiać wszelkiemu ideologicznemu absolutyzowaniu bezpieczeństwa; Kościoły będą podkreślać, że polityka bezpieczeństwa nie może zagrażać temu, co przecież powinna chronić – pokoju w wolności – mówił bp Huber. Po trzecie ewangelicka etyka pokoju utrzymuje związek z polityką pokoju. Po czwarte należy unikać kategorycznych osądów i brać pod uwagę niepewność, będącą sygnałem odpowiedzialnego działania. –

Ewangelicka etyka pokoju wnosi ważny wkład do etycznej orientacji, kiedy przekazuje zdolność obchodzenia się z niepewnościami – zauważył niemiecki teolog. Konkludując swój wykład podkreślił, iż jądrem ewangelickiej etyki pokoju jest rozróżnienie pomiędzy Bożym pokojem a pracą na rzecz ziemskiego pokoju.

Tego samego dnia wieczorem odbyło się spotkanie ekumeniczne pod hasłem „Europa wspólnotą wielu doświadczeń”, na którym bp Wolfgang Huber wygłosił wykład wprowadzający na temat „Kwestia przyszłości Unii Europejskiej. Oczekiwania z perspektywy kościelnej”. Mówił o wkładzie chrześcijan w procesie pojednania między narodami Europy, potrzebie obecności chrześcijaństwa i Kościołów w życiu społecznym. Wskazał też na wyzwania stojące przed Europą: potrzebę eksportu praw człowieka, ochrony uchodźców, walki z biedą, poszukiwania alternatywnych środków pozyskiwania energii, brania odpowiedzialności za pokój, ochrony życia. Podczas dyskusji poruszono problemy związane z dalszym rozszerzaniem Unii Europejskiej, laicyzacją społeczeństw, integracją imigrantów muzułmańskich. Abp Jeremiasz z Kościoła Prawosławnego zauważył, iż współcześnie narzucony został zachodni typ godności i być może terroryzm islamski wziął się właśnie z innego pojmowania godności oraz obawy przed dominacją obcej kultury. Ubolewał też nad rusofobią w Polsce. Bp Zdzisław Tranda z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego zwrócił uwagę na to, że w Polsce za mało się mówi o „Memorandum wschodnim” opublikowanym przez Kościół Ewangelicki w Niemczech w 1965 r. Bp Huber nawiązując do problematyki pojmowania godności powiedział, iż w tym zakresie spór z islamem koncentruje się na dwóch zagadnieniach: praw kobiet oraz wolności religijnej. I obecnie spór ten wydaje się być nierozwiązywalnym.

Podczas swojego pobytu w Warszawie bp Wolfgang Huber spotkał się także ze studentami-luteranami Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, biskupami Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce oraz Marszałkiem Sejmu Bronisławem Komorowskim.

Wizyta współorganizowana była przez Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Chrześcijańską Akademię Teologiczną oraz Parafię Ewangelicko-Augsburską Św. Trójcy w Warszawie, przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

(mk)