Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Prezydent na Ekumenicznym Spotkaniu Noworocznym

11 stycznia 2011

fot. Michał Karski

W Biblii i teologii chrześcijańskiej tkwi ogromny potencjał potrzebny do uświadamiania współczesnemu człowiekowi jego odpowiedzialności za stan stosunków wewnątrz społeczeństwa – powiedział prezes Polskiej Rady Ekumenicznej abp Jeremiasz podczas Ekumenicznego Spotkania Noworocznego w Warszawie. W tegorocznym spotkaniu udział wziął prezydent Bronisław Komorowski.

Ekumeniczne Spotkania Noworoczne odbywają się co roku w styczniu. Tegoroczne miało miejsce 11 stycznia w warszawskim Centrum Luterańskim i zgromadziło liczne grono osób związanych z ruchem ekumenicznym i życiem publicznym w Polsce.

Przybyłych gości przywitał prezes Polskiej Rady Ekumenicznej abp Jeremiasz z Kościoła Prawosławnego. W swym przemówieniu przypomniał wydarzenia minionego roku oraz przedstawił pokrótce działalność PRE w tym okresie. Mówiąc o katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia wyraził ból po stracie tak wielu osób, ale też satysfakcję, iż te tragiczne wydarzenia nie zdestabilizowały funkcjonowania kraju. – Dzieliliśmy ból tych, którzy utracili najbliższych. Jednocześnie zdecydowana większość społeczeństwa nie utraciła poczucia odpowiedzialności za losy narodu i państwa. I z tego właśnie możemy być dumni – mówił prezes PRE.

Abp Jeremiasz pogratulował prezydentowi wyboru na to najwyższe stanowisko państwowe oraz wyraził radość z wyników osiągniętych w wyborach samorządowych przez kandydatów będących wiernymi Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej.

Opowiadając o działalności PRE abp Jeremiasz przywołał jej kontakty zagraniczne, szczególnie ważne w procesie pojednania z sąsiadami Polski. Mówił również o współpracy z Kościołem Rzymskokatolickim: ciągle opracowywany jest dokument o małżeństwach o różnej przynależności konfesyjnej, zorganizowano wspólnie dwie konferencje naukowe na temat stulecia ruchu ekumenicznego oraz ekoteologii. – Wspólnym tematem jest też problem pracy w niedzielę oraz warunków pracy w wielkich domach handlowych. Ten problem staje się w odczuciu Kościołów sprawą godności człowieka i prawa do odpoczynku jako podstawowego prawa każdego człowieka. Wiąże się ten problem z kształtem życia rodzinnego i celów stawianych przed następnymi pokoleniami. Dominacja konsumpcji może stać się destrukcją moralną – podkreślił prawosławny hierarcha.

W kontaktach Polskiej Rady Ekumenicznej z rządem abp Jeremiasz wymienił dwa szczególnie ważne konteksty: wieloletnie zaangażowanie Rady w sprawy związane z migracjami oraz zbliżająca się prezydencja Polski w Unii Europejskiej, będąca również wyzwaniem dla Kościołów. – W Biblii i teologii chrześcijańskiej tkwi ogromny potencjał potrzebny do uświadamiania współczesnemu człowiekowi jego odpowiedzialności za środowisko, w którym żyjemy, za kształt gospodarki i stan stosunków wewnątrz społeczeństwa – zauważył prezes PRE.

Po przemówieniu abp. Jeremiasza głos zabrał prezydent Bronisław Komorowski. Podkreślił, iż dzisiaj wspólną troską, przy całej mozaice różnych wyznań i kultur, jest budowanie wzajemnego zrozumienia. – Chciałbym, aby Kościoły zarówno zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej, jak i te poza nią, czuły, że państwo polskie jest państwem wszystkich obywateli – powiedział prezydent. Wszystkim złożył życzenia optymistycznego widzenia świata.

W Ekumenicznym Spotkaniu Noworocznym udział wzięli wszyscy zwierzchnicy Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej: ks. prezbiter Gustaw Cieślar (Kościół Chrześcijan Baptystów), bp Jerzy Samiec, (Kościół Ewangelicko-Augsburski), bp Edward Puślecki (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny), bp Marek Izdebski (Kościół Ewangelicko-Reformowany), bp Wiktor Wysoczański (Kościół Polskokatolicki), bp Ludwik M. Jabłoński (Kościół Starokatolicki Mariawitów) oraz metropolita Sawa (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny).

Obecni byli również dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce Małgorzata Platajs, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu bp Tadeusz Pikus z Kościoła Rzymskokatolickiego, przedstawiciele Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich, Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej, Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Kościoła Zielonoświątkowego, oddziałów i komisji Polskiej Rady Ekumenicznej, ludzie nauki i mediów, politycy oraz wielu innych świeckich i duchownych zaangażowanych w dialog i ruch ekumeniczny.

W spotkaniu oprócz prezydenta Bronisława Komorowskiego uczestniczyli też inni przedstawiciele władz państwowych: Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania Elżbieta Radziszewska oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak. Obecny był także prezes Sądu Najwyższego Stanisław Dąbrowski oraz prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński.

Michał Karski

Fotorelacja ze spotkania

_________________________

Pełny tekst przemówienia Prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej abp. Jeremiasza wygłoszonego podczas Ekumenicznego Spotkania Noworocznego 11 stycznia 2011 r.

Szanowny Panie Prezydencie,

Eminencje, Ekscelencje,

Panie i Panowie,

W imieniu Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej serdecznie witam wszystkich tu zgromadzonych na naszym ekumenicznym, noworocznym spotkaniu. Cieszę się i dziękuję, że zechcieliście Państwo przyjąć nasze zaproszenie.

Bardzo się cieszę, że mogę powitać dziś wśród nas po raz pierwszy Jego Ekscelencję, Prezydenta Rzeczypospolitej, Pana Bronisława Komorowskiego. Panie Prezydencie, Pana obecność na tym spotkaniu jest dla nas kolejnym świadectwem Pańskiej troski o dobro wszystkich Polaków, bez względu na ich przynależność wyznaniową, religijną czy narodowościową. Dziękuję, za przyjęcie naszego zaproszenia.

Serdecznie witam wśród nas zwierzchników Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej, Księży Biskupów z Kościoła Rzymskokatolickiego, przedstawicieli Aliansu Ewangelicznego, różnych Kościołów (m.in. Adwentystów Dnia Siódmego, Kościoła Zielonoświątkowego) i innych społeczności chrześcijańskich. Serdecznie witam przedstawicieli Związku Gmin Żydowskich, Żydowskiej Gminy Wyznaniowej, a także  Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Warszawie.

Z radością witam rektorów i profesorów warszawskich uczelni. Witam polityków, przedstawicieli partii politycznych i organizacji społecznych.

Spotykamy się ponownie w gościnnych progach Centrum Luterańskiego w Sali Synodalnej im. bp. Andrzeja Wantuły. Serdecznie dziękuję Księdzu Biskupowi Jerzemu Samcowi, zwierzchnikowi Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP za okazaną nam gościnność.

Dzisiejsze spotkanie noworoczne wpisuje się w kilkunastoletnią już tradycję. Chciałbym wyrazić nadzieję, że tegoroczne spotkanie będzie również okazją do spotkania znajomych, poznania nowych uczestników i wymiany myśli.

Szanowni Zgromadzeni,

Miniony 2010 rok przyniósł wiele wydarzeń w kraju, zarówno na scenie politycznej, jak i gospodarczej. Datą tragiczną stał się 10 kwietnia. W największej katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem zginęło 96 wybitnych osobistości, polityków, ludzi kultury i nauki, wojskowych, kombatantów, duchownych. Zginął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński z Małżonką Marią. Wśród ofiar tej katastrofy są duchowni Kościołów Rzymskokatolickiego, Prawosławnego, Ewangelicko-Augsburskiego.

W związku z tą narodową tragedią padło wiele słów wyrażających ból i wręcz rozpacz, wiele słów mądrych, ale też wiele słów ze słownika walki politycznej i konfrontacji. Z radością i satysfakcją należy podkreślić, że śmierć wielu ludzi, zajmujących tak ważne stanowiska w państwie, i  szok, wywołany ich tragiczną śmiercią pod Smoleńskiem, nie spowodowały kryzysu w funkcjonowaniu instytucji państwowych. Nie wywołały destabilizujących niepokojów społecznych. Dzieliliśmy ból Tych, którzy utracili Najbliższych. Jednocześnie zdecydowana większość społeczeństwa nie utraciła poczucia odpowiedzialności za losy Narodu i Państwa. I z tego właśnie możemy być dumni.

Ta świadomość odpowiedzialności za Państwo dała o sobie znać zarówno w przedterminowych wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej jak i w wyborach samorządowych.

Gratulujemy, Panie Prezydencie, powołania do tej wielkiej służby Narodowi, życzymy mocy sił duchowych i fizycznych, a przede wszystkim błogosławieństwa Bożego w tej, zaiste, trudnej służbie. Nie można też tu, teraz, nie wypowiedzieć słów wdzięczności Panu, Panie Prezydencie, za odważne decyzje i jasną, czytelną linię Pana postępowania.

Wierni Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i środowiska z nimi związane mają też powody do dumy z wyników osiągniętych przez wywodzących się spośród nich kandydatów do władz samorządowych.

Ubiegły rok był dla Polskiej Rady Ekumenicznej rokiem codziennej, powszedniej, wytężonej pracy. Pracowały organy kierownicze i Komisje Rady. Pracownicy biura Rady rzetelnie i ofiarnie realizowali projekty i programy.

Rada utrzymuje bliskie stosunki z Kościołami we wszystkich sąsiadujących z Polską krajach. Kontynuowana jest ścisła współpraca z Kościołami Ewangelickimi Niemiec. Początki tej współpracy sięgają lat 60. XX w. W tych latach rozpoczęła się współpraca EKD i PRE w budowaniu pojednania polsko-niemieckiego. Głównym zadaniem obecnie jest współpraca w poszukiwaniu dróg wpływu na kształt pracy berlińskiego Centrum Ekspozycji i Dokumentacji Fundacji Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie (Das Ausstellungs- und Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung in Berlin).

Kontynuowany jest powołany w 1996 r. projekt „Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech”.

W ubiegłym roku zarysował się też nowy kierunek pracy, którym jest rola Kościołów w budowaniu pojednania polsko-rosyjskiego.

Miniony rok był kolejnym rokiem bardzo dobrej współpracy w ramach Komisji Dialogu przedstawicieli polskiego Episkopatu Kościoła Rzymskokatolickiego i Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Nadal prowadzona jest praca nad dokumentem o małżeństwach o różnej przynależności konfesyjnej. Razem organizowaliśmy (27 maja 2010 r.) sesję naukową na temat „Jedność i misja” z okazji stulecia Pierwszej Światowej Konferencji Misyjnej w Edynburgu.

Zarysowuje się też nowe pole wspólnych inicjatyw w obronie czystości lasów. Po gruntownej dyskusji na posiedzeniach Komisji Dialogu KEP-PRE zorganizowana została sesja naukowa na temat „Ekoteologia w duszpasterskiej praktyce. Stan obecny i postulaty na przyszłość” (20 października 2010 r.).

Wspólnym tematem jest też problem pracy w niedzielę oraz warunków pracy w wielkich domach handlowych. Ten problem staje się w odczuciu Kościołów sprawą godności człowieka i prawa do odpoczynku jako podstawowego prawa każdego człowieka. Wiąże się ten problem z kształtem życia rodzinnego i celów stawianych przed następnymi pokoleniami. Dominacja konsumpcji może stać się destrukcją moralną.

Lista wspólnych przedsięwzięć i projektów pracy PRE jest oczywiście o wiele dłuższa. Może należałoby wspomnieć tu jeszcze o kolektach na rzecz powodzian i ofiar trzęsienia ziemi na Haiti.

Do bardzo ważnych wydarzeń należy zaliczyć posiedzenie Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Polskiej Rady Ekumenicznej. Komisja wyraziła m.in. jednomyślne poparcie dla projektu budowy siedziby Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Współpraca z Rządem jest szczególnie ważna z dwóch powodów. Jednym jest wieloletnie zaangażowanie PRE w studiach na temat migracji w Środkowej i Wschodniej Europie i związanych z migracją problemach pojednania i współistnienia kultur. Ostatnia konferencja międzynarodowa, organizowana przez PRE we współpracy z Kościołami z Niemiec, Białorusi i Ukrainy, odbyła się w dniach 15-18 września 2010 r. w Kamieniu Śląskim. Praca w tym zakresie pozostaje w łączności z projektami Konferencji Kościołów Europejskich. Konferencja ta ogłosiła rok 2010 „Rokiem migracji”.

Drugim powodem jest przewodnictwo Polski w Unii Europejskiej w drugiej połowie bieżącego roku. Istnieje już pewna tradycja uczestnictwa Kościołów kraju pełniącego przewodnictwo w określaniu niektórych elementów tego przewodnictwa. PRE podjęła już współpracę z Kościołami na Węgrzech i z Kościołami w Danii, która przejmie przewodnictwo po Polsce.

W Biblii i teologii chrześcijańskiej tkwi ogromny potencjał potrzebny do uświadamiania współczesnemu człowiekowi jego odpowiedzialności za środowisko, w którym żyjemy, za kształt gospodarki i stan stosunków wewnątrz społeczeństwa.

Pamiętając o mijającym roku, z nadzieją patrzymy na nowy 2011 rok.

Szanowni Państwo,

Za kilka dni rozpocznie się kolejny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Hasłem zbliżającego się Tygodnia są słowa zawarte w Dziejach Apostolskich: „Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” (Dz 2,42). Temat przywołuje czasy pierwszego Kościoła jerozolimskiego.

W ramach Tygodnia Modlitw przeżywać będziemy także Dzień Judaizmu oraz Dzień Islamu.

Biblijne hasło tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan jest inspiracją i wezwaniem do nieustannego dialogu, do szukania dróg pojednania i współpracy.

Z przekonaniem o potrzebie i możliwości twórczej pracy na rzecz jedności wszystkich ludzi bez względu na ich światopogląd i religię, na rzecz sprawiedliwych i pokojowych stosunków między narodami, proponuję wznieść toast za zdrowie i pomyślność tu obecnych, za pomyślność naszej Ojczyzny i za jej bliższych i dalszych sąsiadów.