Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Europejscy chrześcijanie o ochronie stworzenia

10 października 2014 Europejscy chrześcijanie o ochronie stworzenia

fot. Tamas Kodacsy


Podczas Zgromadzenia Ogólnego European Christian Environmental Network przedstawiciele europejskich Kościołów dyskutowali nad problematyką zmian klimatycznych, wykorzystania energii i ochrony stworzenia. W przyjętym dokumencie końcowym wezwano Kościoły do reagowania na negatywne skutki zmian klimatu.

Zgromadzenie Ogólne European Christian Environmental Network (ECEN) odbyło się od 27 do 30 września w Balatonszárszó na Węgrzech. Wzięli w nim udział reprezentanci Kościołów z 24 europejskich krajów. Polską Radę Ekumeniczną reprezentowała dr Iwona Baraniec. Podczas obrad zastanawiano się nad kwestiami związanymi ze zmianami klimatycznymi i ochroną stworzenia. W tym roku szczególny nacisk położono na tematy związane z wykorzystywaniem energii – delegaci mieli okazję przekonać się, że także i na tej płaszczyźnie Kościoły mogą wymienić się doświadczeniami.

Poszczególne dni obrad rozpoczynały się od udziału we wspólnej modlitwie, przygotowywanej każdorazowo przez reprezentantów różnych Kościołów węgierskich. Poszczególne części obrad podejmowały zaś takie kwestie, jak: reakcje Kościołów na zgubne skutki zmian klimatycznych, wyzwania i zadania stojące przed Kościołami na drodze do wypracowania odpowiedniego podejścia do tematu ochrony przyrody w ich własnym kontekście, możliwości współpracy Kościołów z organizacjami pozarządowymi, sposoby ograniczenia wykorzystywanej energii czy możliwości współpracy ponadwyznaniowej w trosce o zachowanie ochrony stworzenia. Uczestnicy zgromadzenia mieli okazję nie tylko wysłuchać prezentacji przygotowanych przez osoby na co dzień zajmujące się w swoich Kościołach tematyką zmian klimatu, ale również samemu podzielić się swoimi doświadczeniami. Organizatorzy przewidzieli ponadto prace w mniejszych grupach roboczych (do wyboru były takie zagadnienia, jak: ekoteologia, bioróżnorodność, edukacja klimatyczna czy zastosowanie w praktyce proekologicznych rozwiązań) oraz uczestnictwo w zajęciach praktycznych, przygotowanych przez przedstawicieli Ekumenicznej Rady Młodzieży w Europie.

Efektem prac Zgromadzenia Ogólnego było przyjęcie dokumentu końcowego, zaadresowanego do europejskich chrześcijan, członków Kościołów różnych tradycji wyznaniowych. Podkreślono w nim obowiązek troski zarówno o drugiego człowieka, jak i o całe Boże stworzenie. Kościoły wezwane zostały do odważnego reagowania na coraz bardziej widoczne negatywne skutki zmian klimatu. Ogromna różnorodność już prowadzonych przez Kościoły działań pokazała wyraźnie, że możliwych do zagospodarowania w tym zakresie płaszczyzn jest wiele: projekty proekologiczne, edukacja dzieci i dorosłych, uwzględnianie kwestii ochrony stworzenia w liturgii, katechetyce czy życiu parafialnym, zachęcanie do zmiany niewłaściwych nawyków, angażowanie się w już istniejące działania krajowe i międzynarodowe (także międzykościelne i międzyreligijne).

Końcowe przesłanie to także zachęta do modlitwy oraz włączenia się w rozpoczęte już przygotowania do konferencji klimatycznej COP21, planowanej na grudzień 2014 r. w Paryżu. Będzie ona niezwykle istotna, głównie ze względu na mające tam zapaść ustalenia na poziomie globalnym (przedstawiciele różnych wyznań i religii także i tam będą chcieli zaprezentować swoje stanowisko). Delegaci zaakceptowali poza tym treść listu, jaki ma zostać wysłany do instytucji Unii Europejskiej. Przyczyną powstania tego dokumentu była troska o mające zapaść decyzje związane z szeroko pojętą polityką klimatyczną Unii. Zaapelowano o zwiększenie wysiłków nakierowanych na zmniejszenie emisji do atmosfery dwutlenku węgla, lepsze wykorzystywanie źródeł energii odnawialnej oraz o właściwe potraktowanie tematów związanych ze zmianami klimatu w pracach Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Kolejne zgromadzenie ogólne, które prawdopodobnie odbędzie się w Finlandii, zaplanowano na rok 2016.

ECEN jest organizacją bezpośrednio związaną z Konferencją Kościołów Europejskich (CEC). Celem działalności jest przede wszystkim wymiana informacji i doświadczeń związanych z pracami w dziedzinie ochrony stworzenia pomiędzy europejskimi chrześcijanami różnych wyznań.


Zobacz też:
European Christian Environmental Network