Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Bp Malicki nowym prezesem PRE

18 września 2021

Nowy zarząd Polskiej Rady Ekumenicznej: bp Marek Izdebski (Kościół Ewangelicko-Reformowany), bp M. Karol Babi (Kościół Starokatolicki Mariawitów), bp Andrzej Malicki (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny) i abp Abel (Kościół Prawosławny). W skład zarządu wszedł jeszcze ks. Adam Malina (Kościół Ewangelicko-Augsburski), który nie mógł być obecny na Zgromadzeniu Ogólnym PRE (fot. PRE)

 

Zgromadzenie Ogólne Polskiej Rady Ekumenicznej wybrało nowe władze tej ekumenicznej organizacji. Prezesem został bp Andrzej Malicki, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce. Wybrano również pozostałych członków Zarządu oraz skład komisji rewizyjnej.

Zgromadzenie Ogólne odbyło się 18 września w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Zostało zwołane w związku z upływem pięcioletniej kadencji obecnych władz Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE).

Sprawozdania

Dyrektor PRE ks. Grzegorz Giemza omówił działalność Rady w ostatnich pięciu latach. Mówił o aktywnościach komisji PRE, a także o jej projektach: „Pojednanie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech”, „Gościnny Kościół” (dotyczący migracji) i „EkoKościół” (dotyczący ekologii). Zwrócił uwagę, że projekty te podejmują tematykę obecną również w działalności partnerów zagranicznych PRE. Omawiając relacje z Kościołem Rzymskokatolickim przypomniał, że wciąż czekamy na przyjęcie przez Watykan wspólnego dokumentu dotyczącego małżeństw mieszanych wyznaniowo.

Swoje sprawozdanie przedstawił dotychczasowy prezes PRE bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Podkreślił, że w swych wypowiedziach na tematy społeczno-polityczne zawsze starał się być wyważony. Zwrócił uwagę na niebezpieczne budowanie podziałów poprzez zaostrzanie języka w życiu publicznym. Przypomniał, że apelował do prezydenta, by przeciwdziałać temu zjawisku. Z zaniepokojeniem mówił o rosnących tendencjach nacjonalistycznych i separatystycznych. – Po drugiej wojnie światowej powstało wiele organizacji, które miały jednoczyć. Jednak szczepionka tamtej wojny przestaje działać. Znowu pojawiają się ludzie, którzy łączą odrębność z wykluczaniem. Rodzące się konflikty są niebezpieczne, dla nas także. Dlatego głównym zadaniem PRE jest tworzenie przestrzeni do dialogu – podkreślił bp Samiec. Zaznaczył też, że Polska Rada Ekumeniczna w swym funkcjonowaniu powinna zachować swe najlepsze tradycje i procedury oraz parytety w podziale stanowisk.

Podczas dyskusji zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego metropolita Sawa podkreślił, że Polska Rada Ekumeniczna była, jest i musi być potrzebna. – Nasze świadectwo, inne niż rzymskokatolickie, jest potrzebne – powiedział. Dodał, że trzeba ożywić działalność komisji wspólnej rządu i PRE i domagać się równego traktowania z Kościołem Rzymskokatolickim.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zaprezentował ks. Dominik Miller z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Zgromadzenie Ogólne udzieliło absolutorium Zarządowi PRE.

Wybory nowych władz PRE

Elektorzy Kościołów członkowskich wybrali nowego prezesa, Zarząd i Komisję Rewizyjną PRE. Na prezesa kandydowali bp Jerzy Samiec i bp Andrzej Malicki, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce. Prezesem został bp Andrzej Malicki. W skład Zarządu weszli również: abp Abel (Kościół Prawosławny), bp M. Karol Babi (Kościół Starokatolicki Mariawitów) – wiceprezesi, ks. Adam Malina (Kościół Ewangelicko-Augsburski) – sekretarz oraz bp Marek Izdebski (Kościół Ewangelicko-Reformowany) – skarbnik.

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: pastor Piotr Czerwiński, ks. Andrzej Gontarek, ks. Andrzej Lewczak, ks. Dominik Miller (przewodniczący) oraz ks. Jan Ostryk.

Nowy prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Andrzej Malicki podziękował dotychczasowemu prezesowi bp. Jerzemu Samcowi za jego pracę. – Wszyscy zostaliśmy powołani do tego, by realizować słowa z 17. rozdziału Ewangelii Janowej, w których Pan Jezus prosi w modlitwie o jedność – powiedział. Wyraził również chęć do współpracy z Kościołami spoza PRE, np. z Zielonoświątkowym. – Zdaję sobie sprawę, że w Polskiej Radzie Ekumenicznej pojawią się trudne tematy. Nie możemy ich unikać. Trzeba je w duchu dialogu, porozumienia, pojednania na wszystkich płaszczyznach rozwiązywać – podkreślił.

* * *

Bp Andrzej Malicki (fot. PRE)

Bp Andrzej Malicki urodził się w 1963 r. w Bydgoszczy. Ukończył teologię w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i Wyższym Seminarium Teologicznym im. Jana Łaskiego w Warszawie. W 1988 r. został ordynowany na diakona, a w 1991 r. na prezbitera Kościoła Metodystycznego w Polsce. Był pastorem parafii metodystycznych w Kielcach (1985–1997) i Katowicach (1997–2013). W 2013 r. został wybrany na superintendenta naczelnego Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce.

Gdy był pastorem w Katowicach angażował się w prace Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. Był sekretarzem zarządu tamtejszego Oddziału. W 2016 r., już jako zwierzchnik Kościoła, wszedł w skład zarządu Polskiej Rady Ekumenicznej jako sekretarz. Zasiada w Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i PRE. Jako zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego był sygnatariuszem kilku dokumentów dialogu ekumenicznego: „Apelu Kościołów w Polsce o poszanowanie i świętowanie niedzieli”, „Przesłania Kościołów w Polsce w sprawie uchodźców”, „Przesłania Kościołów w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę”. Od 2017 r. jest prezesem Towarzystwa Biblijnego w Polsce.

Nowy prezes PRE od 1988 r. jest żonaty z Małgorzatą, z którą ma dwóch synów – Daniela i Kamila.

* * *

Polska Rada Ekumeniczna jest społecznością Kościołów w niej zrzeszonych. Działa na rzecz rozwoju dialogu ekumenicznego, tolerancji religijnej oraz zbliżenia i pielęgnowania braterskich stosunków między Kościołami. Swą działalność prowadzi na wielu polach: organizuje ekumeniczne nabożeństwa, konferencje, obozy i wymiany młodzieżowe, podejmuje inicjatywy diakonijne (charytatywne), prowadzi dialog międzywyznaniowy i konsultacje z organami państwa, współpracuje z mediami, realizuje różnorodne projekty. Prace Rady prowadzone są w jej komisjach i oddziałach regionalnych.

Polska Rada Ekumeniczna zrzesza obecnie siedem Kościołów członkowskich: Kościół Chrześcijan Baptystów w RP, Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP, Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP, Kościół Polskokatolicki w RP, Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP oraz Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny. Członkami stowarzyszonymi PRE są Towarzystwo Biblijne w Polsce oraz Społeczne Towarzystwo Polskich Katolików.

Pracami Polskiej Rady Ekumenicznej kieruje jej Prezydium, w skład którego wchodzą zwierzchnicy Kościołów członkowskich. Zarząd na czele z prezesem wykonuje uchwały Prezydium i prowadzi bieżące prace Rady, reprezentując ją na zewnątrz. Zgromadzenie Ogólne składa się z delegacji Kościołów członkowskich i członków stowarzyszonych. Wybiera ono Zarząd i prezesa Rady, decyduje o przyjęciu nowych członków i zmianach w statucie, a także zatwierdza sprawozdania i udziela absolutorium Zarządowi.

 

Fotorelacja ze Zgromadzenia Ogólnego PRE (fot. Michał Karski)