Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Nabożeństwo Słowa Bożego

Zaproponowane nabożeństwo jest polską adaptacją nabożeństwa opracowanego przez chrześcijan z Korei. Wyrazem pamięci o nich może być kilkakrotne uderzenie w gong na rozpoczęcie i na zakończenie celebracji.

Symbolem nawiązującym do wizji proroka Ezechiela (37,15-28) mogą być kawałki drewna, które podczas nabożeństwa są ze sobą łączone.

P – przewodniczący nabożeństwa (przewodnictwo może być podzielone między kilku duchownych)
W – wierni (wszyscy zgromadzeni)

1. Obrzędy wstępne

Trzykrotne uderzenie w gong na znak początku celebracji.

Pieśń na wejście
W tym czasie duchowni oraz inne osoby posługujące mogą wejść w procesji. Można wnieść księgę Pisma Świętego oraz – jak zasugerowano wyżej – kawałki drewna, które są umieszczone w prezbiterium lub trzymane przez wyznaczone osoby w znaku rozdzielenia.

Pozdrowienie

P – Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i społeczność Ducha Świętego, niech będą z wami wszystkimi.
W – I z duchem twoim.

Słowo wstępne
Po powitaniu czy przedstawieniu obecnych można krótko wprowadzić w ideę tego nabożeństwa oraz całego Tygodnia (patrz Wprowadzenie do tematu).

Akt pokuty
P – Przeprośmy Boga za nasze grzechy, za skandal podziałów między uczniami Chrystusa, za to, że nie byliśmy w świecie wystarczająco widocznym znakiem pojednania i pokoju. W chwili ciszy zapytajmy nasze sumienia o drogi nawrócenia osobistego, społecznego i kościelnego, którymi powinniśmy kroczyć.

Chwila ciszy.

P – Panie, który przez śmierć na drzewie Krzyża gromadzisz rozproszone dzieci Boże, zmiłuj się nad nami!
W – Zmiłuj się nad nami!

P – Chryste, który zmartwychwstając połączyłeś nas nadzieją życia wiecznego, zmiłuj się nad nami!
W – Zmiłuj się nad nami!

P – Panie, który zesłałeś Ducha Świętego, abyśmy w twoich rękach stanowili jedno, zmiłuj się nad nami!
W – Zmiłuj się nad nami!

W odpowiedzi na wezwania zgromadzenie może także śpiewać „Kyrie, eleison!”.

P – Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego.
W – Amen.

Modlitwa

P – Módlmy się.
Wszechmogący i miłosierny Ojcze, przyjmij od nas, grzesznych i podzielonych, uwielbienie i hołd. Spraw, abyśmy z wytrwałością, roztropnością i odwagą podejmowali posługę na rzecz jednania chrześcijan i w ten sposób przyczyniali się do jedności całego rodzaju ludzkiego.
Prosimy Ciebie o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
W – Amen.

2. Proklamacja Słowa Bożego

– Ez 37,15-28: W moim ręku będą stanowić jedno
– Ps 146 (145) śpiewany z refrenem: Szczęśliwy naród ufający Panu
– Rz 8,18-25: Chwała, która ma się objawić
– „Alleluja” śpiewane
– J 17,8-11: Aby byli jedno, jak my

Homilia
Po niej chwila ciszy.

3. Modlitwy wstawiennicze oraz symboliczne gesty jedności

Modlitwy wstawiennicze

Modlitwa Pańska

P – Jednym głosem zanieśmy do Ojca modlitwę, której nauczył nas Jezus Chrystus, wołając:
W – Ojcze nasz…
Albowiem Twoje jest królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen.

Znak pokoju

P – Na znak naszego zaangażowania w dzieło pojednania przekażmy sobie znak Chrystusowego pokoju.

Symboliczny gest jedności

Po znaku pokoju przewidziano gest połączenia rozdzielonych kawałków drewna (w jeden albo w pary). Można tę czynność zapowiedzieć i wykonać podczas śpiewu lub muzyki przed krzyżem Chrystusa – „drzewem, na którym zawisło zbawienie świata”.
Można także zapowiedzieć wyznanie wiary, wyjaśniając pochodzenie słowa „symbol” (od gr. symballo – „łączę”, „składam”) i jego znaczenie: łączenie rozdzielonych części w celu utworzenia rozpoznawczego znaku.

Wyznanie wiary

P – Słowami naszych Ojców wyznajmy wspólną wiarę:
(Symbol Apostolski w wersji przyjętej w Kościele Ewangelicko-Augsburskim)

W – Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.
I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego,
który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny,
umęczon pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowan,
umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł,
trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa;
siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego,
skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny,
społeczność świętych, grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

Modlitwa (Rz 8,38n)

P – „Ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani to, co wysoko, ani to, co głęboko, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, naszym Panu”. Amen

Tutaj jest miejsce na ogłoszenia końcowe i podziękowania.

4. Błogosławieństwo i rozesłanie

Błogosławieństwo (może być udzielone przez kilku duchownych)

P – Pan z wami.
W – I z duchem twoim.

P – Niech wam błogosławi Pan i niechaj was strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad wami i niech wam miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku wam i niechaj wam da pokój.
W – Amen.

P – Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W – Amen.

P – Idźmy w jedności i pokoju Chrystusa!
W – Bogu niech będą dzięki!

Procesja końcowa

Trzykrotne uderzenie w gong obwieszcza koniec celebracji i przypomina o łączności z chrześcijanami w Korei.
Duchowni i posługujący w nabożeństwie formują procesję wyjścia, której towarzyszy śpiew.
Symboliczne kawałki drewna (np. połączone w pary) można rozdać na pamiątkę i na znak jedności uczestnikom, zwłaszcza liderom wspólnot chrześcijańskich.

_________________________________

Tematy i teksty biblijne na poszczególne dni Tygodnia

Dzień pierwszy, niedziela 18 stycznia

Temat dnia: Chrześcijanie wobec swoich starych i nowych podziałów
Czytanie I: Ez 37,15-19.22-24a
Psalm responsoryjny: Ps 103,8-13
Czytanie II: 1 Kor 3,3-7.21-23
Ewangelia: J 17,17-21

Dzień drugi, poniedziałek 19 stycznia

Temat dnia: Chrześcijanie wobec wojny i przemocy
Czytanie I: Iz 2,1-4
Psalm responsoryjny: Ps 74,18-23
Czytanie II: 1 P 2,19-25
Ewangelia: Mt 5,38-48

Dzień trzeci, wtorek 20 stycznia

Temat dnia: Chrześcijanie wobec niesprawiedliwości ekonomicznej i biedy
Czytanie I: Kpł 25,8-14
Psalm responsoryjny: Ps 146 [145]
Czytanie II: 1 Tm 6,9-10
Ewangelia: Łk 4,16-21

Dzień czwarty, środa 21 stycznia

Temat dnia: Chrześcijanie wobec kryzysu ekologicznego
Czytanie I: Rdz 1,31-2,3
Psalm responsoryjny: Ps 148,1-3.5
Czytanie II: Rz 8,18-23
Ewangelia: Mt 13,31-32

Dzień piąty, czwartek 22 stycznia

Temat dnia: Chrześcijanie wobec dyskryminacji i uprzedzeń społecznych
Czytanie I: Iz 58,6-12
Psalm responsoryjny: Ps 133 [132]
Czytanie II: Ga 3,26-29
Ewangelia: Łk 18,9-14

Dzień szósty, piątek 23 stycznia

Temat dnia: Chrześcijanie wobec choroby i cierpienia
Czytanie I: 2 Krl 20,1-6
Psalm responsoryjny: Ps 22[21],2-11
Czytanie II: Jk 5,13-15
Ewangelia: Mk 10,46-52

Dzień siódmy, sobota 24 stycznia

Temat dnia: Chrześcijanie wobec pluralizmu religijnego
Czytanie I: Iz 25,6-9
Psalm responsoryjny: Ps 117[146],1-2
Czytanie II: Rz 2,12-16
Ewangelia: Mk 7,24b-30

Dzień ósmy, niedziela 25 stycznia

Temat dnia: Chrześcijanie głoszą nadzieję w podzielonym świecie
Czytanie I: Ez 37,1-14
Psalm responsoryjny: Ps 104,24-34
Czytanie II: Ap 21,1-5a
Ewangelia: Mt 5,1-12