Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Porozumienie między PRE i MEN

Porozumienie
pomiędzy Polską Radą Ekumeniczną oraz Ministrem Edukacji Narodowej
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej

Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.), w związku z § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400, z późn. zm.), Polska Rada Ekumeniczna i Minister Edukacji Narodowej ustalają, co następuje:

§1

Ilekroć w porozumieniu jest mowa o:

 1. przygotowaniu pedagogicznym – należy przez to rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności
  z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, w tym wyższe seminarium duchowne, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego organizowanego zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 2. kursie teologicznym – należy przez to rozumieć kurs z zakresu teologii, prowadzony zgodnie z zasadami ustalonymi przez właściwe władze zwierzchnie kościoła zrzeszonego w Polskiej Radzie Ekumenicznej i przez nie certyfikowany, umożliwiający nauczycielowi posiadającemu poziom wykształcenia wymagany od nauczycieli religii danego typu szkoły uzyskanie przygotowania teologicznego do nauczania religii.

§2

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach, uzupełniających liceach ogólnokształcących i technikach uzupełniających, z wyjątkiem specjalnych, posiada osoba, która:

 1. ukończyła studia magisterskie na kierunku teologia oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
 2. ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do nauczania religii oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
 3. ukończyła studia magisterskie na innym kierunku studiów oraz studia podyplomowe przygotowujące do nauczania religii lub kurs teologiczny, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

§3

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych, z wyjątkiem specjalnych, posiada osoba, która:

 1. ma kwalifikacje określone w § 2 lub
 2. ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku teologia oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
 3. ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do nauczania religii oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
 4. ukończyła studia pierwszego stopnia na innym kierunku studiów oraz studia podyplomowe przygotowujące do nauczania religii lub kurs teologiczny, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

§4

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w przedszkolach i szkołach specjalnych posiada osoba spełniająca wymagania kwalifikacyjne dla danego typu szkoły, określone w § 2 i 3 niniejszego porozumienia, która ponadto:

 1. ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów lub
 2. ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów lub
 3. ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z pedagogiki specjalnej w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów.

§5

Nauczyciele religii zatrudnieni w dniu wejścia w życie niniejszego porozumienia, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowego porozumienia, zachowują nabyte kwalifikacje do nauczania religii do dnia 31 sierpnia 2015 r.

§6

Traci moc porozumienie pomiędzy Polską Radą Ekumeniczną oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej (Dz. Urz. MEN Nr 3, poz. 18).

§7

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

(-) Arcybiskup Jeremiasz                                (-) Krystyna Szumilas

tekst porozumienia z podpisami abp. Jeremiasza i ministry Krystyny Szumilas pobierz