Strona główna Polskiej Rady EkumenicznejPRE
Oddział Śląski

Polska Rada Ekumeniczna

Oddział Śląski

Sprawozdanie

Sprawozdanie z działalności Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej w roku 2008

Śląski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej powstał na miejsce Katowickiego Regionalnego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, na czele którego stał przez wiele lat śp. ks. senior Alfred Hauptman z Zabrza, Zwierzchnik Ewangelicko – Augs-burskiej Diecezji Katowickiej. Życzeniem przechodzącego na emeryturę ks. seniora Alfreda Hauptmana, jak również życzeniem ówczesnych Księży Diecezji Katowickiej było, aby do czasów oficjalnych wyborów miejsce to zajął ówczesny konsenior Die-cezji Katowickiej ks. Jan Gross.
Było to w lutym 1981 r. Zebrałem wszystkich przedstawicieli Kościołów, którzy postanowili, abym do czasu wyborów przewodniczył Zarządowi i razem z nimi zajął się nadchodząca pomocą humanitarną.
Po rocznej działalności Oddziału Regionalnego, w dniu 9 marca 1982 r. w Mikołowie przedstawiciele Kościołów wybrali nowy Zarząd, na czele, którego stanął ni-żej podpisany wybrany jednogłośnie i jednomyślnie. Za zgodą Polskiej Rady Ekumenicznej w Warszawie Oddział Regionalny w Katowicach został przekształcony w Śląski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej obejmujący Kościoły Członkowskie PRE z terenu ówczesnych województw: katowickiego, bielskiego, częstochowskiego i opolskiego. Inauguracja nowego Oddziału odbyła się przy tłumnym udziale wiernych wszystkich Kościołów (także Rzymsko-Katolickiego) w katolickie święto Bożego Ciała w dniu 10 czerwca 1982 r. w ewangelicko – augsburskim kościele św. Jana w Mikołowie. Takich tłumów, zabytkowy kościół św. Jana sięgający swą historią roku 1861 (29 X) nie pamięta. Powtórzyło się to jeszcze dwa razy podczas ordynacji księży w latach 1985 i 1992. Odtąd kościół mikołowski i plebania mikołowska stały się centrum śląskiego ekumenizmu. Ponadto w latach 1981 – 1982 w czasie stanu wojennego, jak również w latach naszego polskiego kryzysu gospodarczego tu zainstalowano główny magazyn pomocy humanitarnej, którym kierowała Komisja Charytatywna na-szego Oddziału.
Mimo postępującej inwigilacji duchowieństwa w Polsce, nachodzeniu nas przez nieproszonych „gości” z pod znaku dwóch liter – „SB”, jednak w tym trudnym czasie dla naszych Kościołów i naszej Ojczyzny mogliśmy służyć pomocą charytatywną ludziom bez względu na wyznanie (żywność, lekarstwa, części zapasowe do aparatury medycznej, odzież, środki czystości), a księżom wszystkich Kościołów Członkowskich PRE to, co było potrzebne do odprawiania nabożeństw (części samochodowe, opony, materiał na togi i sutanny, nawet wino komunijne). Poprzez nasz Oddział wspierane były śląskie szpitale i kliniki, Domy Dziecka, Domy Opieki dla Dorosłych. Tu muszę dziś wyznać, że służyliśmy także konspiracyjnie niosąc pomoc internowanym, a zwłaszcza im rodzinom. O tym może zaświadczyć ewangelik i katolik z Hołdunowa, a także NSZZ „Solidarność” Kopalni Węgla Kamiennego „Ziemowit”. O tym wspominano z wdzięcznością w dniu 10 grudnia 2006 r., w czasie rzymskokatolickiej mszy św. w kościele w Hołdunowie z okazji 25 lecia NSZZ „Solidarność” KWK „Ziemowit” w Lędzinach, w czasie której mogłem złożyć świadectwo naszej wiary, oraz na wydanym z tej okazji przyjęciu w restauracji w Hołdunowie (patrz: „Zapisy Ziemowickiej „Solidarności” 1980-2006 (Dokumenty, relacje, wspomnienia, wywiady – Lędziny 2006″). Był to okres trudny dla nas, ale jakże błogosławiony przez Pana Kościoła.
Przez wszystkie te lata wśród reprezentujących Kościoły PRE panowała zawsze zgoda, zrozumienie i miłość bratnia, o której pisze psalmista w Psalmie 133: „O jak to dobrze i miło, gdy bracia mieszkają razem. (…) Bo wtedy zsyła PAN błogosła-wieństwo i życie na wieki.” (Przekład ekumeniczny).
Trzeba zaznaczyć, że w moich teczkach SB, do których ostatnio miałem dostęp, było wiele kłamstwa, ale nie było ani jednego słowa przeciwko ekumenii i ko-mukolwiek z naszego grona ekumenicznego, ani też jednego słowa innych przeciw mnie. Cenię sobie to bardzo. Taka, bowiem solidarność, zgoda i miłość bratnia wśród nas trwała przez całych blisko 27 lat naszego wspólnego posługiwania w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej.

Podobnie było w mijającym roku 2008. Nasze prace rozpoczęliśmy od plenarnego posiedzenie Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej w dniu 13 grudnia 2007 r. na plebanii ewangelickiej w Katowicach od wyborów nowego Zarządu.
W głosowaniu tajnym wybrano do Zarządu następujące osoby na trzyletni okres (zgodnie ze Statutem PRE):

Przewodniczący: ks. Jan Gross (ewang.- augsb.)
I wiceprzewodniczący: ks. infułat i dziekan Eugeniusz Stelmach (pol – kat.)
II wiceprzewodniczący: ks. mitrat i dziekan Sergiusz Dziewiatowski (prawosł.)
Sekretarz: ks. radca Andrzej Malicki (met.)
Skarbnik: ks. proboszcz Tadeusz M. Ładysław Ratajczyk (mariawita)
Członek Zarządu: ks. prezbiter okręgowy Jerzy Rogaczewski (baptysta).

Zarząd wraz z przedstawicielami Kościołów nienależącymi do Polskiej Rady Ekume-nicznej opracował harmonogram nabożeństw ekumenicznych na rok 2008, w których brali udział m.in. członkowie Zarządu:
– w dniu 18 I 2008 r. odbyło się na rozpoczęcie Tygodnia Modlitwy centralne nabożeństwo ekumeniczne Kościoła Rzymsko – Katolickiego w kościele ma-riackim w Katowicach, w czasie którego kazania wygłosili: ks. biskup Tadeusz Szurman z Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego, oraz ks. arcybiskup metro-polita dr Damian Zimoń.
– w dniu 19 I 2008 r. nabożeństwo odbyło się w kaplicy „Nowego Przymierza” Kościoła Ewangelicko – Metodystycznego w Katowicach, w czasie którego ka-zanie wygłosił przewodniczący.
– w niedzielę 20 I 2008 r. odbyło się centralne nabożeństwo ekumeniczne w Kościele ewangelicko-augsburskim św. Jana Chrzciciela w Świętochłowicach, w czasie którego kazanie wygłosił ks. biskup Józef Kupny, biskup pomocniczy Ar-chidiecezji Katowickiej, a pozdrowienie przekazał ks. biskup Tadeusz Szurman. Udział wziął także w nabożeństwie Ordynariusz Gliwicki ks. biskup Jan Wieczo-rek. Nabożeństwo było jak zawsze transmitowane na żywo przez Polskie Radio Katowice.
– W dniu 21 I 2008 r. w Bielsku – Białej w katedrze św. Mikołaja nabożeństwu przewodniczył ks. biskup Tadeusz Rakoczy, a kazanie wygłosił ks. biskup Paweł Anweiler. Na życzenie biskupa T. Rakoczego pozdrowienie przekazał przewodniczący Oddziału.
– W dniu 22 I 2008 r. doroczne nabożeństwo ekumeniczne odbyło się w Śląskim Wyższym Seminarium Duchownym w Katowicach, w czasie którego kazanie wygłosił ks. biskup Paweł Anweiler. Wzięli w nim udział wszyscy przedstawiciele Kościołów Śląskiego Oddziału, którzy mieli udział w modlitwie ekumenicznej pod przewodnictwem Rektora Seminarium.
– 23 I 2008 r. w świątyni Kościoła Chrześcijan Baptystów kazanie wygłosił przewodniczący Oddziału. Nabożeństwo miało charakter młodzieżowy.
– 24 I 2008 r. jest pamiętną datą dla naszych ekumenistów. Po raz ostatni w życiu przewodniczył modlitwie ekumenicznej pierwszy Ordynariusz Sosnowiec-ki ks. biskup dr Adam Śmigielski, który zmarł po ciężkiej kilkumiesięcznej chorobie, dnia 7 października 2008 r. w wieku niespełna 75 lat. Ostatni raz gościł nas na swej plebanii przy kościele św. Tomasza zawsze gościnny proboszcz ks. prałat Jan Szkoc, który w tym roku przeszedł na emeryturę. Kazanie w czasie tego nabożeństwa wygłosił ks. kanonik Józef Ośródka. Biskup Adam Śmigielski zmówił w świątyni z własnej inicjatywy modlitwę za wszystkich chorych ekumenistów Polskiej Rady Ekumenicznej i innych Kościołów. Na plebanii odbyła się, jak zawsze, serdeczna i radosna agapa, w czasie której Biskup wręczył nam Księgę Pamiątkową, która wyszła z druku w związku z jego jubileuszem kapłaństwa i 15 – lecia Diecezji Sosnowieckiej.
– W dniu 25 I 2008 r. w Wiśle – Jaworniku odbyło się spotkanie ekumeniczne w formie młodzieżowej, w którym wzięli udział przedstawiciele Kościołów Protestanckich i Kościoła Rzymsko – Katolickiego.
– Oczywiście na naszym terenie odbywały się także inne nabożeństwa ekume-niczne na zasadzie kontaktów bilateralnych pomiędzy Kościołami lub parafiami (np. w Cieszynie, w Goleszowie, w Ustroniu, w Częstochowie, na Opolszczyź-nie i t. d.)

W roku sprawozdawczym przewodniczący Oddziału i pozostali Członkowie Zarządu wzięli udział w następujących uroczystościach, konferencjach i zebraniach:
– 27 III 2008 r. odbyło się w Katowicach w siedzibie Diecezji Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP ekumeniczne posiedzenie Komitetu Honorowego „PRO CHRIST”.
– W kwietniu 2008 r. w katowickim SPODKU odbyła się ekumeniczna ewangelizacja satelitarna „PRO CHRIST”, którą prowadził ewangelicki ewangelista z Niemiec ks. Ulrich Parzany z Kassel. W ewangelizację zaangażowani byli czyn-nie przedstawiciele wszystkich chrześcijańskich Kościołów. W wielu miejscach w kraju i zagranicą telewidzowie i słuchacze mogli uczestniczyć w ewangelizacji „PRO CHRIST”.
– 13 IV 2008 r.: Przewodniczący Oddziału wziął udział na zaproszenie ks. biskupa Józefa Kupnego w Jubileuszu 25 – lecia święceń kapłańskich biskupa Józefa Kupnego w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.

Dnia 25 IV 2008 r. niżej podpisany ukończył 70 rok życia. Z tej okazji na zaproszenie jego córki mgr Elżbiety Gross odbyło się skromne przyjęcie w sali parafialnej w Cieszynie, w którym wzięła udział najbliższa rodzina Jubilata, oraz biskupi, najbliżsi przyjaciele – księża z małżonkami, a także przedstawiciele byłych parafian z Mikołowa. Ks. prof. dr hab. Manfred Uglorz, z którym ks. Jan Gross przyjaźni się okrągłych 50 lat, wręczył mu w imieniu „przyjaciół i i współsług Słowa Bożego” – Księgę Pamiątkową włączoną w publikacje teologiczną „STUDIA HUMANISTYCZNO-TEOLOGICZNE” [1(5)/2008] poprzedzoną słowem wstępnym i życzeniami Biskupa Kościoła NPW ks. biskupa Janusza Jaguckiego, oraz laudacją PW ks. radcy Jana Badury, proboszcza pszczyńskiego, w imieniu byłych uczniów, konfirmantów i wychowanków Jubilata zatytułowaną „Owocne życie”. Jubilat serdecznie podziękował wszystkim Autorom Księgi Pamiątkowej i wszystkim, którzy trudzili się nad jej powstaniem i wydaniem. Z okazji Jubileuszu Jubilat otrzymał wiele życzeń z kraju i zagranicy, m. in. od Biskupa Diecezji Cieszyńskiej ks. Pawła Anweilera, Księdza Arcybiskupa Metropolity Dr. Da-miana Zimonia (Katowice), Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego (Bielsko-Biała), generalnego sekretarza Martin – Luther – Bund (Związku Marcina Lutra) w Erlangen ks. dr. Rainera Stahla, Polskiej Rady Ekumenicznej w Warszawie (Ks. dyrektor Ireneusz Lukas) i od wielu, wielu innych Dostojników obecnych na spotkaniu rodzinnym, lub życzeń przesłanych pocztą. Śląski Oddział PRE reprezentowali na skromnej uroczystości: ks. infułat Eugeniusz Stelmach i wikariusz biskupi Diecezji Częstochowsko – Krakowskiej Kościoła Polskokatolickiego ks. mgr Adam Stelmach, proboszcz w Sosnowcu, a Kościół Rzymsko – Katolicki ks. prof. dr hab. Józef Budniak z Cieszyna. Po uroczystości, w najbliższych dniach Jubilata odwiedziło wiele osób, a wśród nich Zwierzchnik Kościoła E-A w RP ks. biskup Janusz Jagucki z Małżonką Danutą. http://www.slaskioddzialpre.republika.pl/

– W dniu 27 VI 2008 r. przewodniczący Oddziału złożył w Bielsku – Białej wizytę księdzu biskupowi Tadeuszowi Rakoczemu. W serdecznej, braterskiej atmosferze rozmawiano m.in. na temat problemu małżeństw o różnej przynależności wyznaniowej.
– W dniu 5 VI 2008 r. w Birkenfeld (Niemcy) ks. Jan Gross wraz z córką wziął udział w pogrzebie ś.p. Herberta Kellenbergera, człowieka głęboko wierzącego, który wraz z małżonką, córką i zięciem w latach komunizmu pracowali jako wolontariusze w „Ostmission” i współpracowali m.in. z ks. Janem Grossem w ukrytym przed władzami komunistycznymi w Polsce i w innych tzw. krajach Europy Środkowej rozprowadzaniem literatury religijnej (m.in. „fioletowego” Śpiewnika Młodzieżowego, lub literatury budującej pióra ks. dr. Alfreda Jaguckiego i innych polskich autorów). Przy trumnie zmarłego Brata w kaplicy na cmentarzu komunalnym w Birkenfeld koło Pforzheim, przewodniczący Oddziału w imieniu tysięcy chrześcijan z Polski i krajów Europy Środkowej podziękował Zmarłemu, oraz Jego Małżonce i Rodzinie za wszelką pomoc w przywożeniu polskiej literatury ekumenicznej, jaka za ich pośrednictwem w trudnych dla nas latach braku Polsce dostatecznej i taniej literatury religijnej dostarczana była na Śląsk. Przemówienie to wywołało pozytywny oddźwięk wśród licznych uczestników uroczystości żałobnej.
– W dniu 7 VI 2008 r. w kościele rzymskokatolickim w Rudzie Śląskiej – Godulii odbyła się uroczystość prymicji ks. Michała Haśnika wyświęconego na kapłana tydzień wcześniej przez ks. biskupa Kazimierza Ryczana w katedrze kieleckiej. Po mszy prymicyjnej, życzenia Prymicjantowi m.in. złożyli ks. Jan Gross i ks. infułat Eugeniusz Stelmach.
– W dniu 26 VI 2008 r. w ewangelickim kościele ap. Piotra i Pawła w Czeskim Cieszynie odbył się pogrzeb pierwszej kobiety ordynowanej na księdza przed ponad 50 laty w Śląskim Kościele Ewangelickim A.W. w Czechosłowacji, 80 – letniej, ś.p. ks. Lidii Szlauerowej, b. wikariuszki biskupa SCEAV i b. redaktor „Przyjaciela Ludu”. W pogrzebie wziął udział przewodniczący Oddziału, a kazanie zgodnie z życzeniem Zmarłej wygłosił Polak ks. mgr Witold Strumpf, II proboszcz z Karwiny.
– 27 – 30 VI 2008 r. ks. Jan Gross zaproszony przez ewangelicki chór kościelny z Ustronia, razem z chórem pod przewodnictwem miejscowego proboszcza ks. radcy Piotra Wowrego wziął udział w Ekumenicznym Spotkaniu Narodów w Bratysławie.
– 16 VIII 2008 r. przewodniczący Oddziału wziął udział w uroczystości 20 – lecia erygowania samodzielnej parafii polskokatolickiej w Krzykawie i wygłosił po-zdrowienie.
– 28 IX 2008 r.: ks. Jan Gross, oraz ks. Andrzej Malicki wzięli udział w uroczystości 150 – lecia poświęcenia ewangelicko – augsburskiego kościoła katedralnego w Katowicach.
– 5 X 2008 r.: Przewodniczący Oddziału na zaproszenie ks. infułata Henryka Buszki wygłosił kazanie z okazji Niedzieli Misyjnej w kaplicy Parafii Polskokatolickiej w Bielsku-Białej.
– W dniu 7 października 2008 r. zmarł w wieku niespełna 75 lat (ur. 24 XII 1933 r.) ś.p. ks. biskup dr Adam Śmigielski ordynariusz sosnowiecki, człowiek prawy i dobry. W swoim testamencie pod adresem naszych Kościołów skierował następujące słowa: „Z uczuciami braterskiej miłości zwracam się do Kościołów Siostrzanych, z którymi tyle razy modliłem się o jedność Kościoła Chrystusowego!” Jego pogrzeb odbył się w katedrze sosnowieckiej w dniu 11 października 2008 r. i pochowany został w grobowcu pomiędzy plebanią i zarazem siedzibą biskupa a katedrą. Z ramienia naszych Kościołów udział wzięli w uroczystości żałobnej: ks. biskup Tadeusz Szurman, ks. biskup senior Rudolf Pastucha, ks. infułat Eugeniusz Stelmach, ks. Henryk M. Antoni Staroszyński z parafii mariawickiej w Sosnowcu, oraz ks. Jan Gross. Zarówno ks. Adam Ma-lina, który był wówczas w Irlandii, podobnie ks. mitrat Sergiusz Dziewiatowski, oraz chory ks. prezbiter Henryk Rother-Sacwicz nie mogli wziąć udziału w po-grzebie.
– 19 X 2008 r.: Obchodzono 150 – lecie Kościoła Chrześcijan Baptystów w Polsce. W uroczystości w świątyni baptystycznej w Katowicach z udziałem Władz Naczelnych Kościoła Chrześcijan Baptystów w Polsce w zastępstwie przebywającego w Klinice Kardiologicznej w Katowicach – Ochojcu ks. Jana Grossa, wziął udział ks. radca Andrzej Malicki, który przekazał pozdrowienia od Śląskiego Oddziału PRE.
– 31 X 2008 r. Tegoroczne Święto Reformacji w kościele ewang. w Bystrzycy nad Olzą na Zaolziu w Republice Czeskiej nosiło charakter ekumeniczny w związku z poświęceniem nowego CENTRUM LUTERAŃSKIEGO Ewangelickiego Kościoła Luterańskiego Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej. Kazanie w języku polskim wygłosił przewodniczący Śląskiego Oddziału PRE ks. Jan Gross. Nabożeństwo było retransmitowane o godzinie 20.00 w Polskim Radio „KATOWICE” (http://www.luteranie.pl/pl/materialy/xjgross.pdf).
– 15 XI 2008 r.: udział w koncercie Chóru Męskiego „CANTUS” w Goleszowie w związku z 30 – tą rocznicą założenia i istnienia chóru pod dyrekcją p. mgr Anny Staniczek. Udział wzięli także: Biskup Kościoła ks. biskup Janusz Jagucki, biskup diecezjalny ks. biskup Paweł Anweiler, ks. biskup senior dr Jan Szarek, wielu księży i wiernych, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządo-wych.
– 16 XI 2008 r.: na zaproszenie proboszcza chorzowskiego ks. mgr. Bogusława Cichego, udział przewodniczącego Oddziału w uroczystości 110 rocznicy po-święcenia kościoła im. Ks. dr. Marcina Lutra w Chorzowie. Kazanie wygłosił Bi-skup Kościoła ks. biskup Janusz Jagucki, który wraz z ks. biskupem Tade-uszem Szurmanem odprawili liturgię Sakramentu Ołtarza. Po zakończeniu Ko-munii Świętej przemawiali: ks. biskup Janusz Jagucki i ks. biskup Tadeusz Szurman, oraz Prezydent Miasta Chorzowa Marek Kopel. Prezydent Miasta wraz z przewodniczącym Rady Miasta oprócz kwiatów i obrazu przedstawiającego kościół Lutra w zimie, zapowiedział, że po nabożeństwie wszyscy uczestnicy nabożeństwa będą mogli zobaczyć po raz pierwszy iluminację kościoła. Miasto Chorzów dokonało na 110 rocznicę poświęcenia iluminacji „kościoła Lutra”, jednego z najpiękniejszych kościołów Górnego Śląska. Toteż w sali parafialnej oprócz przemówień sąsiednich proboszczów rzymsko – katolickich (w kościele wziął udział w nabożeństwie Dziekan chorzowski, ksiądz dziekan Antoni Klemens) z parafii św. Jadwigi (Ksiądz proboszcz Emanuel Pietryga) i św. Antoniego (Ksiądz proboszcz Marian Jaromin), słowa pozdrowień i wspomnień wypowiedział ks. Jan Gross, który w kościele im. Marcina Lutra był konfirmowany w roku 1952 i ordynowany na księdza w roku 1960. W imieniu Śląskiego Oddziału PRE życzył Parafii wzrostu duchowego i liczebnego.

„Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Jest czas rodzenia i czas umierania; jest czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono. Jest czas zabijania i czas leczenia; jest czas burzenia i czas budowania. Jest czas płaczu i czas śmiechu; jest czas narzekania i czas pląsów. (…) Jest czas szukania i czas gubienia; jest czas przechowywania i czas odrzucania. Jest czas rozdzielania i czas zszywania. Jest czas milczenia i czas mówienia. (…) Nadto stwierdziłem pod słońcem: Na miejscu prawa było bezprawie, a na miejscu sprawiedliwości złość. Pomyślałem, więc sobie: Bóg będzie sądził zarówno sprawiedliwego, jak i bezbożnego; bo każda sprawa i każde działanie ma swój czas.” (Kzn 3,1-4.6-7.16-17).

Biorąc powyższe słowa biblijne pod uwagę, po krótkich badaniach w Górnośląskim Centrum Kardiologicznym w Katowicach – Ochojcu, w związku z pogarszającym się moim stanem zdrowia i koniecznością, wg opinii lekarzy, pozbycia się wszelkich stresów, postanowiłem z ciężkim sercem z dniem 1 stycznia 2009 r. oddać stanowisko przewodniczącego Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej w młodsze ręce po blisko 27 latach kierowania tym Oddziałem i posługiwaniu śląskiej ekumenii. W niełatwym okresie, także politycznym, starałem się zawsze aby nasza służba i służba naszych Zarządów i Komisji była o ile to było możliwe apolityczna, aby realizowane były tylko i wyłącznie cele statutowe Polskiej Rady Ekumenicznej i abyśmy służyli zawsze Trójjedynemu Bogu ku Jego większej chwale, oraz Jego świętemu Kościołowi Powszechnemu. Niech Pan Bóg tę służbę zechce osądzić miłosiernie, a historia w przyszłości na pewno lepiej ją oceni aniżeli współczesna historia, bo do takiej oceny potrzebny jest dłuższy dystans.

Przewodniczący Oddziału przesłał do wszystkich Kościołów, oraz do Polskiej Rady Ekumenicznej specjalne pismo powiadamiające o ustąpieniu ze stanowiska z dniem 1 stycznia 2009 r. i o konieczności wyboru nowego przewodniczącego.

W odpowiedzi na to Zarząd Polskiej Rady Ekumenicznej na zebraniu przewodniczących Oddziałów (ze względu na stan zdrowia nie mógł wziąć udziału ks. Jan Gross) w dniu 17 listopada 2008 r. przekazał przewodniczącemu za pośrednictwem ks. proboszcza Adama Stelmacha serdeczne pozdrowienia, oraz wraz z pamiątkowym obrazem symbolizującym Eucharystię, także „Dyplom uznania . za długoletnie i wytrwałe zaangażowanie ekumeniczne” podpisany przez prezesa PRE ks. arcybiskupa prof. dr. hab. Jeremiasza i dyrektora PRE ks. Ireneusza Lukasa.

W sobotę dnia 22 listopada 2008 r. odbyło się w Strzyżowicach posiedzenie Zarządu Śląskiego Oddziału PRE celem przygotowania Zebrania Wyborczego i posiedzenia Zarządu wraz z przedstawicielami Kościoła Rzymsko – Katolickiego celem przygotowania programu Tygodnia Modlitwy w styczniu 2009 r. Zarząd został serdecznie przyjęty przez wiceprzewodniczącego Oddziału ks. infułata Eugeniusza Stelmacha, któremu złożono życzenia z okazji 75-lecia urodzin przypadających 21 listopada. Ks. Infułat poprosił aby go zwolniono z obowiązków wiceprzewodniczącego Oddziału z dniem 1 stycznia 2009 r.

W sobotę, dnia 20 grudnia 2008 r. w sali parafialnej im. księżny Bartelmusów w Pszczynie odbyło zarówno posiedzenie Śląskiego Oddziału PRE, jak też i zapowiedziane zebranie wyborcze. Zarząd zgłosił na wakujące stanowiska: ks. Adama Stelmacha i ks. Marcina Brzóskę. Wobec nie przyjęcia kandydatury przez ks. Marcina Brzóskę i zgłoszenia przez ks. biskupa Tadeusza Szurmana w przeddzień wyborów kandydatury ks. biskupa Pawła Anweilera na stanowisko przewodniczącego, ks. Adam Stelmach wycofał swoja kandydaturę z kandydowania na stanowisko przewodniczącego. Zebranie Wyborcze jednogłośnie wybrało:

Przewodniczącym Śląskiego Oddziału PRE – ks. biskupa Pawła Anweilera, biskupa diecezjalnego Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. I Wiceprzewodniczącym – ks. Adama Stelmacha, wikariusza biskupiego Diecezji Częstochowsko – Krakowskiej Kościoła Polskokatolickiego.

Wybory prowadził urzędujący przewodniczący ks. Jan Gross, który życząc nowowybranyn wiele łask Bożych w długoletnim kierowaniu Śląskim Oddziałem Polskiej Rady Ekumenicznej stwierdził, że kadencja obecnego Zarządu kończy się 1 stycznia 2011 r.

Tak jak każdego roku w tym terminie Zarząd wraz z przedstawicielami diecezji rzymskokatolickich przygotował program Ekumenicznego Tygodnia Powszech-nej Modlitwy o Jedność Chrześcijan w dniach 18 – 25 stycznia 2009 r. Przewodniczą-cy zaproponował, aby pierwsze nabożeństwo w niedzielę, dnia 18 stycznia 2009 r. w związku z obchodzonym w roku 2009 (24 maj) 300-leciem założenia kościoła Jezusowego w Cieszynie, odbyło się w Cieszynie jako centralne nabożeństwo ekumenicz-ne Śląskiego Oddziału PRE (Kazanie: JE Ks. Biskup Ordynariusz Tadeusz Rakoczy, a słowo pozdrowienia: JE Ks. Biskup Paweł Anweiler).

Po 27 latach posługiwania śląskiej ekumenii żegnając się z Wami wszystki-mi pragnę jak najserdeczniej podziękować za wszystko:
– Polskiej Radzie Ekumenicznej w Warszawie z jej Zarządem na czele i wszystkimi pracownikami i współpracownikami, także poprzednim Zarządom. Dziękuję za społeczność wiary wszystkim przewodniczącym i zarządom Oddziałów Regionalnych w Polsce.
– Wszystkim Zwierzchnościom Kościelnym wszystkich Kościołów Chrześcijańskich w Polsce za długoletnią współpracę, zrozumienie i wsparcie.
– Dziękuję z całego serca za zawsze zgodne współżycie, zgodną współpracę i tak wiele dobrego jakiego doświadczyłem od Kościołów Śląskiego Oddziału PRE i Kościołów nienależących do Polskiej Rady Ekumenicznej, w tym i Ko-ścioła Rzymsko – Katolickiego, oraz Kościoła Greko – Katolickiego, ich Arcybiskupom, Biskupom Diecezjalnym, Ordynariuszom, Prezbiterom Okręgowym i Superintendentom.
– Dziękuję całemu Zarządowi Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej za wsparcie i braterskie kontakty.

W szczególności pragnę na tym miejscu serdecznie podziękować za bardzo dobrą współpracę przez 26 lat długoletniemu pierwszemu wiceprzewodniczącemu Przewielebnemu Księdzu Infułatowi Eugeniuszowi Stelmachowi z Kościoła Polskokatolickiego, mojemu wspaniałemu Przyjacielowi, który po ukończeniu 75 roku życia także złożył rezygnację z dalszego pełnienia obowiązków wiceprzewodniczącego. „Ad multos annos!”
– Nie mogę zapomnieć w tym miejscu o wiernym i gorliwym naszym Bracie i Przyjacielu, o Księdzu Prezbiterze mgr. Henryku Rother – Sacewiczu z Ko-ścioła Zborów Chrystusowych z Sosnowca, który od dłuższego czasu niedoma-ga na zdrowiu i tym samym nie może brać udziału w dalszych pracach Oddzia-łu. „Bóg zapłać!” za 27 letnią współpracę. –

„A teraz polecam was Bogu i Słowu Jego łaski, który ma moc zbudować i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi!” (Dz 20,32)