Strona główna Polskiej Rady EkumenicznejPRE
Oddział Śląski

Polska Rada Ekumeniczna

Oddział Śląski

Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP

Kościół Ewangelicko-Reformowany w Polsce (KER) należy do rodziny Kościołów wywodzących się z Reformacji szwajcarskiej XVI wieku (Zwingliego i Kalwina). Swą wiarę i życie religijne opiera tylko na Biblii uznając ją za jedyne źródło wiary i jedyną normę życia. KER uznaje dogmaty wiary właściwe Kościołowi Powszechnemu: Apostolski Skład Wiary, Nicejsko – Konstantynopolitański Symbol Wiary i Atanazjańskie Wyznanie Wiary. Nawiązując do całego dziedzictwa Reformacji XVI wieku KER przyjmuje, że wykład nauki Pisma Świętego jest systematycznie zebrany w Drugim Szwajcarskim Wyznaniu Wiary (1566 r.), przeniesionym na grunt polski jako Konfesja Sandomierska (1570 r.), oraz w Katechizmie Heidelberskim (1563 r.). Formę swoich nabożeństw i wszelkich posług religijnych Kościół Ewangelicko-Reformowany normuje według Agendy Gdańskiej z 1637 roku. Podstawowe doktrynalne zasady wiary KER są tożsame z powszechnymi artykułami wiary całego chrześcijaństwa: o Trójcy Świętej, o człowieczeństwie i bóstwie Jezusa, o grzechu człowieka i zbawczym dziele Chrystusa. Kościół ER w RP jest cząstką Kościoła Powszechnego, który Jezus Chrystus mocą Ducha Świętego powołuje spośród ludzi i prowadzi go jako jedyny Pan i Zwierzchnik.

Od pierwszego wydania „Institutio Religionis Christianae” Jana Kalwina w Genewie (Nauka Religii Chrześcijańskiej 1539 r.) powstało tysiące tomów prezentujących teologię rodziny Kościołów reformowanych, prezbiteriańskich i kongregacjonalnych, do której należy KER w Polsce. Próbę krótkiej syntezy – wzorem wszystkich pokoleń od czasów Reformacji – podejmujemy następująco:

SOLA GRATIA – JEDYNIE Z ŁASKI .
1. Człowiek, którego natura została skażona przez grzech, może zyskać zbawienie jedynie z łaski Boga, na którą własnymi siłami zasłużyć nie potrafi.

SOLA FIDE – JEDYNIE PRZEZ WIARĘ .
2. Stać się to może jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, który oddał życie na krzyżu jako okup za grzechy ludzi. Jemu zawdzięczamy dostęp przez wiarę do łaski.

SOLA SCRIPTURA – JEDYNIE PRZEZ PISMO ŚWIĘTE .
3. Jedynie przez Pismo Święte można otrzymać wiarygodną wieść o miłości Boga i Jego łasce okazanej nam w Synu Bożym, Jezusie Chrystusie. Jedynie Pismo Święte jest referencją o jakiej łasce i o jakiej wierze mówimy w p.1 i 2.

SOLI DEO GLORIA – JEDYNIE BOGU CHWAŁA .
4. Ponieważ jedynie Bogu chwała się należy, cześć religijną odbiera Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Matka Jezusa, Maria cieszy się miłością i szacunkiem, podobnie jak inni ludzie tego godni, nazywani świętymi, ale kult z nimi związany nie istnieje.

ECCLESIA REFORMATA ET SEMPER REFORMANDA VERBU DIVINI .
5. Wszyscy, którzy tak uważają i wierzą, tworzą społeczność KER. Kościół Ewangelicki, według Słowa Bożego Reformowany, stale się reformuje – wsłuchując w Boże Słowo – ponieważ funkcjonuje na tym świecie doczesnym, gdzie wszystko kostnieje, więdnie i przemija. Dzięki działaniu Ducha Świętego Kościół żyje i nieustannie się odnawia.

Charakter KER w Polsce kształtowały trzy nurty: rodzimy – polski, czeskobraterski oraz emigrantów z krajów Europy Zachodniej. KER w RP stosuje ustrój synodalno-prezbiterialny. Oznacza to, że wszystkie sprawy ogólnokościelne leżą w gestii Synodu – zgromadzenia duchownych (ok.20%) i wybieralnych świeckich (ok.80%), przedstawicieli zborów i diaspory. Zbierają się oni na sesji raz do roku. Organem wykonawczym jest pięcioosobowy Konsystorz wybierany przez Synod na trzyletnią kadencję. Na szczeblu podstawowym – zborowym – odpowiednio funkcje te sprawują Ogólne Zgromadzenie Członków Zboru i Kolegium Kościelne, czyli rada prezbiterów (starszych zboru). Duchowni mają te same prawa i obowiązki co świeccy, nie stanowią odrębnego stanu, są tylko powołani i upoważnieni do głoszenia Ewangelii, usługiwania sakramentami i duszpasterstwa. Kościół stara się żyć i działać tak – składając świadectwo wiary – by pomnażać potencjał dobra w narodzie, dążąc do umocnienia miłości pośród wszystkich wyznawców Jezusa Chrystusa, naszego Pana.