Strona główna Polskiej Rady EkumenicznejPRE
Oddział Śląski

Polska Rada Ekumeniczna

Oddział Śląski

Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP

Geneza. Kościół Ewagelicko-Metodystyczny (KEM) nawiązuje do ideałów reformacji anglikańskiej, wyrażonej w XVIII-wiecznym ruchu odnowy religijnej. Założycielami i głównymi przywódcami przebudzenia metodystycznego byli dwaj duchowni anglikańscy: ks. Jan Wesley i jego brat ks. Karol Wesley. Społeczności metodystyczne szybko ogarnęły Wyspy Brytyjskie i wyodrębniły się z anglikanizmu w 1784 r. Idee metodyzmu przeszczepione do Ameryki Północnej i na inne kontynenty przyczyniły się do powstania Kościołów metodystycznych w prawie wszystkich krajach świata. W Polsce zbory tradycji metodystycznych zaczęły powstawać we wszystkich trzech zaborach w latach osiemdziesiątych XIX wieku. Po uzyskaniu przez Polskę niepodległości, możliwa stała się działalność charytatywno-duszpasterska Południowego Episkopatu Kościoła Metodystycznego. Przyczyniła się ona do powstania polskiego Kościoła metodystycznego.

Najwyższą władzą synodalną jest Konferencja Doroczna (synod). W skład synodu wchodzą wszyscy duchowni (diakoni i prezbiterzy) oraz delegaci świeccy wszystkich parafii. Konferencji Dorocznej przewodniczy biskup. Pierwsza Konferencja Doroczna została zorganizowana w Warszawie w 1922 roku.

KEM ma podpisaną deklarację o wzajemnym uznaniu urzędu duchownego i sakramentów z Kościołami: Ewangelicko-Reformowanym i Ewangelicko-Augsburskim.

Z innym Kościołami utrzymuje braterskie więzi, aktywnie współpracując na rzecz pojednania wszystkich chrześcijan.

Doktryna. KEM ugruntowany na opoce wiary w Jezusa Chrystusa wyznaje, że:

. całe Pismo Święte jest natchnionym przekazem Bożej woli. Słowo Boże jest podstawą i normą formułowania doktryny i etyki metodystycznej.
. Chrystus ustanowił dwa sakramenty: Chrzest i Wieczerzę Pańską.
. Sakrament Chrztu udzielany jest w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego zarówno dzieciom, jak i dorosłym nieochrzczonym uprzednio w innym Kościele trynitarnym.
. Sakrament Wieczerzy Pańskiej (Eucharystia) udzielany jest, zgodnie z nakazem Chrystusa Pana, pod obiema postaciami – chleba i wina.
. Jedynie Bogu w Trójcy Jedynemu należna jest cześć i chwała. Wszelkie inne kulty – natury, człowieka, wytworów jego rąk – nie powinny mieć miejsca w Kościele Jezusa Chrystusa.
. Człowiek zbawiony jest tylko przez wiarę i podlega nieustannemu działaniu Bożej łaski: uprzedzającej, usprawiedliwiającej i uświęcającej.
. Praktykowane w Kościele środki łaski to: studiowania Pisma Świętego, modlitwa, post, sakramenty i duchowe rozmowy.
. Osoba usprawiedliwienia z łaski przez wiarę może doświadczyć pewności zbawienia, gdyż Duch Boży poświadcza duchowi naszemu, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Rz 8, 16
. Wierzący, który doświadczył usprawiedliwienia, wkroczył na drogę duchowego wzrostu; powinien zmierzać ku doskonałości w miłości, ku świętości, bez której nikt nie ujrzy Boga.
. Podstawowe prawdy Kościoła wyrażone zostały w Wyznaniach Wiary, które stanowią wspólne dobro chrześcijaństwa.

Biblijne nauczanie Kościoła wyrażają:
. 44 Kazania Jana Wesleya Poucz mnie, o czym nie wiem;
. Noty wyjaśniające do Nowego Testamentu;
. 24 Artykuły Wiary (skrócona wersja 39 Anglikańskich Artykułów Wiary);
. Wyznanie Wiary Społeczności Ewangelickiej.

Społeczną naukę Kościoła ukazują:
. Zasady Ogólne;
. Zasady Socjalne;
. Socjalne Wyznanie Wiary.

Metodyści wezwani są do:
. nie czynienia nikomu krzywdy i unikania wszelkiego zła;
. czynienia dobra przez służbę bliźniemu;
. korzystania z ustanowionych środków łaski.