Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Młodzież w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP

Informacja ogólna

Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP posiada szeroką perspektywę działalności. Jedną z ważnych gałęzi w całej strukturze Kościoła stanowi praca z młodzieżą. Osoby zaangażowane w tę służbę są świadome, że młodzież jest nie tyle przyszłością, co teraźniejszością Kościoła.

Mission Statement pracy młodzieżowej

Każde działanie Kościoła powinno zbliżać człowieka do Boga. Nadrzędnym celem pracy młodzieżowej jest więc motywowanie młodzieży do wypowiedzenia zdecydowanego „tak” dla Jezusa oraz zachęcanie i udzielanie różnorodnego wsparcia w wypełnianiu misji Kościoła Jezusa Chrystusa poprzez zaangażowanie się życie swojej parafii, współpracując z innymi wierzącymi i będąc świadomymi swojej tożsamości wyznaniowej.

Cztery filary pracy młodzieżowej:

1. Zdecydowane „tak” dla Jezusa…

… związane ze świadomością przynależności i relacji z Chrystusem
… jako jedyne źródło i cel wiary oraz zaangażowania
… potwierdzone przez umiejętność własnego opowiedzenia się za Chrystusem i obrony swojej nadziei

2. Wypełnianie misji Kościoła…
… poprzez świadectwo, które wyraża się czynnie w: diakonii, zwiastowaniu, nauczaniu, ewangelizacji, modlitwie, pielęgnowaniu społeczności

3. Zaangażowanie się w życie parafii…
… która jest miejscem duchowego wzrostu
… poprzez czynny udział w nabożeństwach i innych inicjatywach
… odnalezienie swojego miejsca

4. Współpraca z innymi wierzącymi…
… zaangażowanymi w składanie świadectwa
… przy wzajemnym poszanowaniu pobożności i tradycji
… przy zachowaniu własnej tożsamości wyznaniowej
… nie chodzi o szukanie kompromisu, ale o świadomość wspólnej przynależności do Kościoła Powszechnego

Struktura i formy działania

Praca młodzieżowa zachodzi na trzech płaszczyznach działalności Kościoła:

1. Ogólnokościelna – za tę część odpowiedzialny jest Ogólnopolski Duszpasterz Młodzieży (ODM) powoływany przez Synod Kościoła. Obecnie funkcję tę pełni ks. Grzegorz Giemza. Praktyczne wsparcie dla ODM pełni Duszpasterstwo Dzieci i Młodzieży, działające przy Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, pod kierownictwem Marcina Podżorskiego.

W tym wymiarze mają miejsce następujące (ważniejsze) wydarzenia:

2. Diecezjalna – pracę młodzieżową na terenie sześciu diecezji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pełnią Diecezjalni Duszpasterze Młodzieży (DDM), podlegli bezpośrednio biskupowi diecezjalnemu. Są to:

Duszpasterze diecezjalni koordynują pracą młodzieżową w swoich diecezjach. Organizują i współorganizują różne imprezy o charakterze diecezjalnym, m.in. miesięczne/kwartalne zjazdy diecezjalne młodzieży, spotkania integracyjne, wyjazdy okazjonalne (np. śladami ks. dr. Marcina Lutra), obozy letnie, zimowiska, spotkania ekumeniczne (np. Ekumeniczna Modlitwa Młodych w Opolu).

3. Parafialna – w wielu parafiach działają grupy młodzieżowe (najczęściej w przedziale wiekowym 14-19 lat; od konfirmacji do matury), za które odpowiedzialny jest miejscowy duszpasterz, nierzadko wspierany przez liderów rekrutujących się z młodzieży.

W ramach tej aktywności najbardziej rozpowszechnioną formą są cotygodniowe spotkania młodzieżowe, a także nabożeństwa z liturgią młodzieżową, wyjazdy i obozy integracyjne, działalność chórów i zespołów młodzieżowych (wokalnych i instrumentalnych) i inne…

* * *

W ośrodkach akademickich (Gliwice, Katowice, Kraków, Opole, Poznań, Warszawa) odbywają się regularne spotkania studentów i młodzieży pracującej.

Od strony struktur kościelnych, młodzież ma swojego reprezentanta w Synodzie Kościoła (najwyższej władzy ustawodawczej), a jest nim Synodalna Komisja Młodzieży, którą w obecnej kadencji kieruje ks. Marek Londzin.
Ośrodki młodzieżowe

Kościół Ewangelicko-Augsburski prowadzi kilka ośrodków, w których młodzież może odbywać obozy, rekolekcje, spotkania, itp. Wszystkie one są otwarte na szeroko rozumianą działalność ekumeniczną. Są to m.in.:

Więcej informacji na temat powyższych oraz pozostałych ośrodków można znaleźć tutaj.

Ewangelicka młodzież w Internecie

Wiele młodzieżowych grup parafialnych posiada własne witryny internetowe. Szeroki wachlarz informacji z życia młodzieży można znaleźć na stronach: