Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Ekumeniczne Forum Chrześcijanek Europy (EFECW)

efecw_logoKomisja Kobiet Polskiej Rady Ekumenicznej jest członkiem Ekumenicznego Forum Chrześcijanek Europy (Ecumenical Forum of European Christian Women).

 

 

 

 

Krótka historia

Forum zostało powołane do życia na konferencji w Gwatt w Szwajcarii w 1982 roku. Jego powstanie poprzedzone było spotkaniami, konferencjami kobiet reprezentujących różne Kościoły a wszystko rozpoczęło się od powołania w 1965 grupy kobiet poprzez Światową Radę Kościołów (WCC) i Sekretariat ds. Jedności Kościoła przy Watykanie.

Czym jest Forum?

Niezależną organizacją kobiecą działającą na terenie całej Europy. Od początku działania istotne było, aby Forum zrzeszało kobiety różnych wyznań, pochodzących z różnych krajów, także Europy Wschodniej.

Cele

Działanie i struktura

Forum jest organizacją niezależną, posiada statut i strukturę.
Forum europejskie koordynuje działalność forów krajowych, które są członkami Forum europejskiego. Głównym organem jest Zgromadzenie Ogólne zwoływane co 4 lata.
W przerwach między obradami na czele Forum stoją 3 współprezydentki – reprezentujące trzy główne rodziny chrześcijańskie (katolicką, prawosławną i protestancką) oraz Komitet Koordynacyjny, w skład którego wchodzą przedstawicielki różnych krajów i wyznań.

Aktualne współprezydentki

Martina Heinrichs – Kościół rzymskokatolicki, Holandia
Dorothy Knights – Kościół anglikański, Wlk. Brytania
Elena Timofticiuk – Kościół prawosławny, Rumunia

Komitet Koordynacyjny

Johanna Friedlein – Kościół luterański, Niemcy
Nata Hovorkova – Kościół baptystyczny, Słowacja
Anna Lagerstedt – Kościół luterański, Finlandia
Sylwia Nercessian – Apostolski Kościół ormiański, Grecja
Marina Treima – Kościół prawosławny, Estonia

efecw2
od lewej: Dorothy Knights, Sylwia Nercessian, Anne Lagerstedt, Johanna Friedlein, Nata Hovorkova, Martina Heinrichs, Elena Timofticiuk

Współpracują z nimi koordynatorki krajowe.

W skład zarządu wchodzą także: skarbniczka, koordynatorka projektów, komitet finansowy oraz przewodniczące komisji. Komisje zostały powołane celem lepszej koordynacji prac.
Działają na następujących płaszczyznach:

Projekty

Forum finansowane jest głównie ze składek członkowskich, dotacji i funduszy pozyskiwanych na projekty.

Forum współpracuje z wieloma organizacjami kościelnymi i społecznymi:

EFChE wydaje także własne pismo „News”. Dodatkowe informacje na temat bieżących projektów można znaleźć na stronie internetowej www.efecw.net.

Polskie kobiety w Forum

Polki uczestniczą w pracach Forum właściwie od początku. Począwszy od Zgromadzenia Ogólnego w Järvenpää w 1986 uczestniczyły najpierw jako obserwatorki, potem jako pełnoprawne członkinie opłacające składkę członkowską, która wynosi obecnie 85 € rocznie. Przez wiele lat Forum w Polsce stanowiła Komisja Kobiet PRE i Polska YWCA. Koordynatorkami krajowymi były: Kinga Olgay-Stawikowska z Kościoła ewangelicko-reformowanego a później przez wiele lat Krystyna Lindenberg (również z Kościoła ewangelicko-reformowanego), od roku 2000 Ewa Kononienko-Pawlas z Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Obecnie należymy do Forum jako Komisja Kobiet PRE. Będąc zrzeszonymi w PRE jesteśmy zarazem członkiniami Forum.
W 2006 roku wprowadzono pewne zmiany w statucie. Najważniejsza to art. 1. § 11 2a)
Każde Forum krajowe powinno wybrać co najmniej dwie koordynatorki, jeśli możliwe z różnych wyznań.

2 § 8 Organy EFChE
Każdy członek zwyczajny (tzn. Forum krajowe) ma dwa głosy na Zgromadzeniu Ogólnym.

W Polsce koordynatorkami współpracującymi ze sobą są:
1) Ewa Kononienko-Pawlas – Kościół Ewangelicko-Augsburski tomaszow@ewangelicy.pl
2) Walentyna Perzyńska – Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny w.perzynska@interia.pl
3) Jadwiga Znajdek – Kościół Starokatolicki Mariawitów jadwigaznajdek@wp.pl

efecw1
od lewej: Jadwiga Znajdek, Ewa Kononienko-Pawlas, Walentyna Perzyńska

Nasza działalność

Główne zadanie – łączność z Forum i koordynacja działań.
Informowanie o tym, co dzieje się w Forum w Europie – na dorocznych konferencjach ekumenicznych.
Tłumaczenie i udostępnianie dokumentów wydawanych przez EFChE (Statut EFChE, dokument końcowy Zgromadzenia Ogólnego w Murten, postanowienia konferencji w Volos na temat pełnoprawnego uczestnictwa kobiet w życiu, przedstawienie instytucji europejskich) – wszystkie dokumenty dostępne w archiwum Komisji Kobiet PRE.
Uczestnictwo w organizowanych projektach:
„Sąsiadki w Europie” („Wokół Bałtyku”, Berlin i Tallin)
„Adelheid”
Duchowość kobieca – Volos w Grecji
Organizowanie spotkań tematycznych
w Zelowie – 1998 – na temat duchowości kobiecej – udział Marii Jose Arana, Pirkko Silli – współprezydentek Forum.
Ośrodek Tabita – 2000 – rola kobiety w społeczeństwie – obecność Inge Schintelmeister, Catherine Gyarmathy – współprezydentek Forum.

Plany

Wydanie ekumenicznej broszury pod roboczym tytułem „Ekumeniczne kobiety w Polsce – historia i współczesność”.
Przygotowanie do spotkania koordynatorek w Paryżu „Kobiety w dialogu w wielokulturowej i wielowyznaniowej Europie”
Sprawozdania z Kościołów o działalności ekumenicznej i życiu jako mniejszość wyznaniowa. Ponowne nawiązanie kontaktu z Polską YWCA.
Zorganizowanie ekumenicznego spotkania „Sąsiadki w Europie” np. na Mazurach o tematyce „emigracja zarobkowa”.
Dodatkowe informacje: www.efecw.net
Adres do korespondencji w Polsce

Ewa Kononienko-Pawlas
ul. św. Antoniego 39
97-200 Tomaszów Maz.
tomaszow@ewangelicy.pl