Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Konferencja o pedagogice religii i kultury

13 lutego 2023

Ogólnopolska konferencja naukowo-metodyczna
PEDAGOGIKA RELIGII I KULTURY
W PERSPEKTYWIE SOCJALIZACJI I EGZYSTENCJALNYCH POTRZEB UCZNIÓW
Konferencja połączona z IX Ekumenicznym Forum Katechetycznym

 

Organizatorzy konferencji: Wydział Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (Katedra Pedagogiki Religii i Kultury), Polska Rada Ekumeniczna (Komisja Wychowania Chrześcijańskiego), Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna w Warszawie (Instytut Pedagogiki Religii z Etyką)

 

Miejsce konferencji: Chrześcijańska Akademia Teologiczna, ul. Broniewskiego 48, 01-771 Warszawa

Forma hybrydowa: Aula ChAT i ZOOM

Termin konferencji: 11 maja 2023 r.

Tematyka konferencji

Tematyka konferencji wpisuje się w ogólne założenia koncepcyjne współczesnej pedagogiki religii, a ze względu na jej powiązanie z problematyką kształcenia ogólnego człowieka, odwołuje się także do pedagogiki kultury.

Dostrzeżenie potrzeb drugiego człowieka w świecie jawi się dziś jako istotne zadanie społeczne. Zwrócenie uwagi na egzystencjalne i socjalizacyjne formowanie ucznia jest uzasadnione pedagogicznie oraz psychologicznie. Zagadnienie to winno być zatem realizowane m.in. poprzez szeroko rozumiane kształcenie ogólne, a w myśl współczesnej pedagogiki religii, także poprzez edukację religijną. Pedagogika religii jest zorientowana również na pragmatykę chrześcijańskiej egzystencji. W tym kontekście tworzy syntezę celów wychowania i nauczania w trakcie kształcenia religijnego, co sprzyjać winno całościowemu, integralnemu i wszechstronnemu kształceniu człowieka. Odwołując się w teorii kształcenia religijnego do normatywności humanistycznej i społecznej warto przyjrzeć się dydaktyce kształcenia religijnego w perspektywie socjalizacji i egzystencjalnych potrzeb ucznia. Jest to szczególnie istotne w obliczu różnorodnych zjawisk i procesów, w tym kryzysu wartości, postępującej sekularyzacji życia, przewartościowania autorytetów. Ze względu na aktualne ruchy migracyjne proponujemy odniesienie wspomnianych zagadnień także do uczniów cudzoziemskich. Jest ich coraz więcej w polskich szkołach i często zmagają się z bardzo trudnymi sytuacjami życiowymi. Odpowiedzialne potraktowanie ich potrzeb socjalizacyjnych i egzystencjalnych należy dziś uznać za jedno z największych i najtrudniejszych wyzwań polskiej szkoły, w tym także edukacji religijnej. Chcielibyśmy zachęcić uczestników konferencji do dyskusji na ten temat oraz do podzielenia się doświadczeniami i propozycjami w tym zakresie.

Problematyka przedmiotowa realizowana będzie w trzech sekcjach tematycznych:

  1. Pedagogika religii i kultury wobec realizacji celów całościowego, integralnego i wszechstronnego kształcenia człowieka.
  2. Socjalizacja i edukacja religijna uczniów cudzoziemskich – rozwiązania teoretyczne i praktyczne.
  3. Konsekwencje dydaktyczne w odwołaniu do socjalizacyjnych i egzystencjalnych potrzeb uczniów.

 

Rada Naukowa konferencji

ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. UKSW; dr hab. Jarosław Horowski, prof. UMK; dr hab. Edyta Januszewska, prof. ChAT; ks. dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT; dr hab. Dorota Misiejuk, prof. UwB; dr hab. Agnieszka Piejka, prof. ChAT; dr hab. Aniela Różańska, prof. UŚ

Komitet Organizacyjny konferencji

dr Grzegorz Giemza; Weronika Kluza; dr hab. Agnieszka Piejka, prof. ChAT; dr Artur Aleksiejuk; dr Elżbieta Bednarz; mgr Elżbieta Byrtek; dr Joanna Koleff-Pracka

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego konferencji: dr Elżbieta Bednarz

Kontakt w sprawach organizacyjnych i wystąpień: e.bednarz@chat.edu.pl

Sekretarze konferencji: Weronika Kluza, mgr Elżbieta Byrtek

Kontakt w sprawach zgłoszeń: w.kluza@pre.pl, e.byrtek@chat.edu.pl

 

Przesyłanie abstraktów do 20 marca

Kwalifikacja referatów do 30 marca | Rada Programowa konferencji decyduje o kwalifikacji referatów

Przesyłanie zgłoszeń bez referatów do 17 kwietnia

Zgłoszenia do wygłoszenia referatów w sekcjach tematycznych: tytuł referatu, abstrakt do 1000 znaków, słowa kluczowe.

Zgłoszenia z referatem prosimy przesyłać przez niniejszy formularz

Zgłoszenia bez referatu prosimy przesyłać przez niniejszy formularz